พนั กงานกอดกันครั้ งสุดท้าย โรงง านพานาโ ซนิคปิ ดตัวลง

พนักงานกอดกันครั้งสุดท้าย โรงงา นพานาโซ นิคปิ ดตัวลง

ต้องบอกเลยว่าในปีพ.ศ.นี้ ได้มีโรงงานปิ ดตัวไปเป็นจำนวนมาก

อีกทั้งพนักงานก็กอดคอกันปล่ อยโฮ เนื่องจากข าดรา ยได้

และบ างโรงงานนั้นก็ยังไม่เยี ยวย าพนักงานอีกด้วย

และล่าสุดโรงงานพานาโซนิคก็ได้ปิ ดตัวลงในไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยในเพจที่ใช้ชื่อว่า มนุษย์โรงงาน

ได้โพ สต์ข้อคว ามระบุว่าพาน าโซนิค ปิ ดตัวลงในไทย ย้ ายไปเวี ยดนาม

โพสต์ดังกล่าว

ภาพดังกล่าวก่อนจากลา

ภาพจาก มนุษย์โรงงาน

ภาพจาก มนุษย์โรงงาน

ข้อมูลsiamnews

Show More