บริ ษัท ก.เกี ยรติชัยพั ฒนาข นส่ งจำกัด เปิ ดรับพนั กงานขับรถ หลายอั ตรา รา ยได้เฉลี่ ย 15,000-30,000 บ

บริษั ท ก.เกี ยรติชัยพั ฒนา ขนส่ง จำกัด

เปิ ดรับพนั กงานขับรถ หลายอัตรา รา ยได้เฉลี่ย 15,000-30,000 บ

บริษัท ก่อเกี ยรติ พิชัยพั ฒนาขนส่งจำกัดบริการขนส่งสินค้ าด้วยรถบร รทุ ก

ทุ กประเภท เช่นรถปิคอัพ 4 ล้อรถบ รรทุ ก 6 ล้อ

รถสิบล้อรถหัวลาก 18 ล้อหรือรถเทลเลอร์ รับจ้างขนส่งทั่วประเท ศและประเท ศเพื่อนบ้ านลาวกัมพูชาพม่า

พร้อมมีคลังจัดเก็บสินค้ ากว่า 60 แห่งทั่วประเทศและกระจ ายถึง

มือลูกค้ าได้อย่ างถูกต้องรวดเร็ วด้วยเทคโนโลยีติ ดตามที่ทันสมัย

เปิ ดรับสมั ครพนั กงานขับรถ หลายอั ตรา

10ล้อ,18ล้อ,(ส่งสินค้ าอุปโภ คบริโ ภค)

-สามารถเริ่มงานได้ทันที

-ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน

-10ล้อรา ยได้เฉลี่ย 15,000-20,000 บ/ด

-18ล้อรา ยได้เฉลี่ย 20,000 -30,000 บ/ด

-สวัสดิการมากมาย อาทิเช่น เงิ นช่วยเหลือ เงิ นเกษียณอายุ เงิ นประจำปี(ตามผลงาน) รา ยได้พิเศษทุ กเดือน

-สมัคร,สัม ภาษณ์ รู้ผลเลยได้ที่ คลองหลวง ทุ กวันอังค าร,เสาร์

-คุณสมบัติ

-เพศชาย

-อายุ 28-49ปี(18ล้อ รับตั้งแต่30ขึ้นไป)

-ท.2,ท.3,ท.4 อายุใบขับขี่ 1 ปี ขึ้นไป

-รักงานด้านขับรถ

-ไม่เคยมีประวัติ

ผู้ที่รักการขับรถบ รรทุ ก กำลังหางาน และสนใจสมัครงาน ติดต่อได้ที่

บริษัท ก.เกี ยรติชัยพั ฒนา ขนส่ง จำกัด ที่อยู่สำนักงาน ที่อยู่ 13/11

หมู่ 7 ถนน วงเเหวนตะวันออก ตำบล คลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

สนใจสอบถามร ายละเอียดเพิ่มเติม

Tel 099-036-5557 แฟกซ์ 02-159-0101

IDLine:0990365557

ข้อมูล2benews

Show More