ชัดแล้ว 2กลุ่มนี้เท่านั้นรับ 15,000

เปิ ด 2 กลุ่มนี้เท่านั้น ลงทะเบี ยน รับ 15,000

วันที่ 26-28 กันย ายน 2563 รั ฐบา ลได้จัดงาน Job Expo Thailand 2020 เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าไปสมัครงาน

นอกจากนี้ช่องทางที่เดินทางไปสมัครเองในงานแล้ว รั ฐบ าล

ได้เปิดช่องทางออนไลน์ โดยเปิดทั้งหมด 2 เว็บไซต์ คือ www.ไทยมีงานทำ.com และ www.จ้างงานเด็ กจบใหม่.com

ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปลงทะเบี ยน และกรอกรายละเอียด ประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน รวมถึงเอกส าร

ต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าว โดยระบบจะมีการประมวลผลเพื่อจับคู่งานที่ตรงกับรายละเอียดต่างๆ ที่ระบุไว้

หากลงลึกในรายละเอียดมาตรการ “จ้างงานเด็ กจบใหม่” หรือโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษา

โดยภาครั ฐและภาคเอกชน กรมการจัดหางาน พบว่ามีการเปิดรับทั้งหมดประมาณ 260,000 อัตรา

ใครได้สิทธิเข้าร่วมโครงการ ”จ้างงานเด็ กจบใหม่” บ้ าง?

1.สำหรับนักศึกษาจบใหม่

– สัญชาติไทย

– อายุไ ม่เกิน 25 ปี หรืออ ายุเกิน 25 ปี ต้องสำเร็จการศึกษาปี 2562-2563

– รับเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย

– ครอบคลุมวุฒิการศึกษา 4 กลุ่ม คือ ม.6 ปวช. ปวส. และปริญญาตรี

2.สำหรับนายจ้ าง/ผู้ประกอบการ

– ต้องอยู่ในระบบประกันสังคม

– มีเงื่อนไขเลิ กจ้ างเดิมได้ไ ม่เกิน 15% ภายในระยะเวลา 1 ปี (กรณีลู กจ้ างลาออกระหว่างโครงการ นายจ้ าง/ผู้ประกอบการหาลู กจ้ างใหม่ทดแทนได้)

เงื่อนไขโครงการ”จ้างงานเด็ กจบใหม่”มีอะไรบ้ าง?

โครงการจ้างงานเด็ กจบใหม่ เป็นการดำเนินโครงการในโมเดล “รั ฐช่วยจ่าย เอกชนช่วยจ่ าย”

จ่ายคนละครึ่ง ภายใต้โมเดล “รั ฐช่ วยจ่าย เอกชนช่วยจ่ าย”

โดยรั ฐจะจ่ ายโดยตรงเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของเด็ บจบใหม่ที่ได้งานทำในโครงการนี้

ตามที่มีการระบุไว้ในการลงทะเบี ยน ซึ่งมีการจำหนดระยะเวลาโครงการไว้ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันย ายน 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

– วุฒิ ม.6 ฐานเงินเดือน 8,690 บาท รัฐจ่าย 4,335 บาท เอกชนจ่ าย4,335 บาท

-วุฒิ ปวช.ฐานเงินเดือน 9,400 บาท รัฐจ่าย 4,700 บาท เอกชนจ่ าย4,700 บาท

-วุฒิ ปวส.ฐานเงินเดือน 11,500 บาท รัฐจ่าย 5,750 บาท เอกชนจ่ าย 5,750 บาท

-วุฒิปริญญาตรีฐานเงินเดือน 15,000 บาท รัฐจ่าย 7,500 บาท เอกชนจ่ าย 7,500 บาท

เปิดขั้นตอบลงทะเบี ยน จ้างงานเด็ กจบใหม่

1.เข้าเว็บไซต์ www.จ้างงานเด็ กจบใหม่.com กดเข้าไปที่เข้าสู่ระบบสำหรับผู้จบการศึกษาใหม่

และคลิกปุ่มลงทะเบี ยน จากนั้นหน้ าจอจะแสดงเงื่อนไข ข้อกำหนด และการให้ความยินยอม หากเข้าใจและยินยอมให้คลิกตกลงและยอมรับเงื่อนไข

หลังจากนั้นกรอกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งเลขบัตรประจำตัวประชาชน

ตั้งรหัสผ่าน ชื่อ-นามสกุล ข้อมูลส่วนตัว วุฒิการศึกษา และที่อยู่ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่มยืนยันการลงทะเบี ยน

หลังจากนั้นให้กลับมาที่เข้าสู่ระบบสำหรับผู้จบการศึกษาใหม่เหมือนครั้งแรก

แต่ครั้งนี้ให้กรอกเลขบัตรประชาชน และรหัสผ่านที่ตั้งไว้เมื่อตอนลงทะเบี ยน

เพื่อเข้าสู่ระบบ หลังจากนั้นเข้าไปกรอกข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ และรูปภาพประกอบ

เช่น ใบรับรองการศึกษา รูปภาพผู้สมัคร พร้อมกับระบุเลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทยเพื่อใช้รับเงินอุดหนุนจากภาครั ฐ หากมีการจ้ างงาน

ต่อมาให้เลือกตำแหน่งงานที่สมัคร โดยระบุตำแหน่งและอัตราเงินเดือนต่ำสุดที่ต้องการ ซึ่งสามารถเพิ่มตำแหน่งงานที่ต้องการสมัครได้หลายครั้ง

อีกทั้งภายในระบบจะให้เลือกสถานที่ที่ต้องการทำงาน โดยระบุจังหวัด ซึ่งสามารถเพิ่มสถานที่ได้หลายแห่งเช่นกัน

2.รอผู้ประกอบการติดต่อกลับ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่ ตรวจสอบสถานะการสมัครงาน

3.ตอบรับการจ้ างงาน โดยกดปุ่มตอบรับผู้ประกอบการที่ต้องการร่วมงาน

4.รอผู้ประกอบการจัดทำบันทึกข้อตกลงเข้าร่วมโครงการ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่ ตรวจสอบสถานะการสมัครงาน

5.ลงนามบันทึกข้อตกลงเข้าร่วมโครงการ โดยกดปุ่มลงนามเข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นการยืนยันการเข้าร่วม

6.ตกลงจ้ างงาน เมื่อได้รับอนุมัติจากกรมจัดหางานแล้ว ผู้ที่ยังไ ม่ได้กรอกเลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทยไว้ในระบบ

หลังจากได้รับการอนุมัติจากกรมการจัดหางานแล้ว ให้ดำเนินเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยภายใน 15 วัน และให้นำเลขที่บัญชีมาเพิ่มในระบบให้เรียบร้อย

Show More