ธนาคารไทยพาณิ ชย์กู้ง่ายอนุมั ติไวไ ม่ใช้คนค้ำ 20,000 บาท ผ่อนนาน 24 เดือน

ธนาคารไทยพาณิชย์กู้ง่ายอนุมั ติไวไ ม่ใช้คนค้ำ 20,000 บาท ผ่อนนาน 24 เดือน

อีกหนึ่ง สินเ ชื่อ เงิ นให้กู้ยืม ที่สามารถยื่นขอกู้ได้ แบบง่าย ๆ สินเ ชื่อ บุคคล Speedy Loan จากทาง ธนาคาร SCB ไทยพาณิชย์

สามารถสมัครขอ สินเ ชื่อ เงิ นให้กู้ยืม ยืมเงินสด ได้แบบง่าย ๆ

โดยที่ไ ม่ต้องใช้ หลักทรัพย์หรือ บุคคล มาค้ำ ประกัน และรับ เงิ นสด เงิ นด่วน เข้าทาง บัญชี ธนาคาร

พร้อมกับมี วงเงิน ให้กู้ได้ สูงสุดถึง 5 เท่าของเงิ นเดือน สะดวกและสบาย กับ หลายๆ ช่องทาง ในการ ผ่อนชำระ เงินคืนอีกด้วย

การขอ สินเ ชื่อ เงินให้กู้ยืม ทั่วไป

สมัครแบบง่ายๆ โดยที่ ไ ม่ต้องมี หลักทรัพย์ หรือ บุคคล มาค้ำ ประกัน

เมื่อเราได้ขอ สินเ ชื่อ แล้วได้รับ อนุมั ติ ทางธนาคาร ก็จะ โอน เงิ น เข้าทาง บัญชี ธนาคาร ที่ทาง ลู กค้ า แจ้งไว้

เงิ นให้กู้ยืม มี วงเงิ น อนุมัติ ที่ 20,000 ถึง 3,000,000 บาท

-ถ้าต้องการกู้ที่ 20,000 – 30,000 บาท สามารถผ่อนได้นาน สูงสุดที่ 24 เดือน

-ถ้าต้องการกู้ที่ 30,001 – 99,999 บาท สามารถผ่อนได้นาน สูงสุดที่ 60 เดือน

-ถ้าต้องการกู้ที่ 100,000 – 3,000,000 บาท สามารถผ่อนได้นาน สูงสุดที่ 72 เดือน

การผ่อนชำระ ทางธนาคารจะหัก ร ายเดือน ที่เดือนละเท่า ๆ กัน

และคิด ดอกเบี้ยแบบ ลดต้น และ ลดดอก

ระยะ เวลา ในการ ผ่อนชำระ เงิ นคืน ขั้นต่ำที่ 12 เดือน สูงสุดที่ ไม่เกิน 72 เดือน

เอกสาร การขอสินเ ชื่อ เงิ นให้กู้ยืม

-สำเนา บัตรประจำตัว ประชาชน เพียงแค่ อย่ างเดียว หรือ สำเนา บัตร ข้าราชการ ที่มีเลข ประจำตัว ประชาชน พร้อม สำเนา ทะเบี ยนบ้ าน

-สลิป เงิ นเดือน ในเดือนล่าสุด หรือ หนังสือ รับรอง เงิ นเดือน ย้อนหลังที่ 3 เดือน สำหรับ พนักงาน ประจำ

-สำเนา หนังสือ จดทะเบี ยน ห้าง หุ้น ส่วน จาก กระทรวง พาณิชย์ และ สำเนา ใบแจ้ง ยอด เงินฝาก ย้อนหลังที่ 6 เดือน สำหรับ เจ้าของ กิจการ

-สำเนา บัญชี ธนาคาร หน้าแรก ที่ต้องการให้ โอน เงิน เข้า

เงื่อนไขโดยรวม

-อัตรา ดอกเบี้ย สินเ ชื่อ เงิ นให้กู้ยืม บุคคล Speedy Loan ใช้กับ ลู กค้ า ที่ สมัคร และ ได้รับ อนุมัติ ในระหว่างวันที่ 1 ต.ค – 31 ธ.ค 2563 เท่านั้น

-ระยะ เวลา ในการ ผ่อน ขั้นต่ำที่ 12 เดือน สูงสุดที่ ไ ม่เกิน 72 เดือน

-การ อนุมัติ สินเ ชื่อ เงิ นให้กู้ยืม เป็นไปตาม ธนาคาร กำหนด เท่านั้น

-สามารถ สอบถาม เพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center 02-777-7777

Show More