รถขบ วนแ ห่ผ้าห่มอ งค์พร ะสมุ ทรเจ ดีย์

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 63 เพจ ข่าวส ารเมื องปร าการ v2 ได้โพ สต์ข้อคว ามร ะบุว่า

วันนี้ตั้งแต่เวลา 08:00 น. โปรดเลี่ ยง เส้นทางโด ยรอบตล าดปากน้ำ สมุท รปราการ

จะมีขบ วนแห่ผ้าห่มอง ค์พระสมุ ทรเจ ดีย์ ประจำปี 2563 ไม่จำเป็นโป รดห ลีกเลี่ ยงเส้นทาง

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลาประมาณ 09.00 น. จังหวัดสมุ ทรปร าการ

ได้จัดขบ วนแห่ผ้าห่มองค์พระส มุทรเจ ดีย์ในวันเปิดงาน บริเ วณแย กหอน าฬิกา

หน้าศาลากลางจังหวัดสมุ ทรปราการ ถนนประโค นชัย ถน นศรีสมุ ทร รอบตลาด

ปากน้ำในการนี้ งานจราจร สภ.เมืองสมุ ทรปราการ จึงเรียนมายังท่านโป รดช่วย

ประช าสัมพั นธ์ให้ประชาชน ผู้ใช้รถใช้ถนน หลี กเลี่ ยงเส้นทางในวันเวลาดังกล่าว

เพื่อให้เกิ ดความสะด วกและป ลอดภั ยในการจร าจร โดยให้ใช้เส้นทางถนนศ รีนคริ นทร์

แทนจะได้รับความสะด วกกว่า และขออภั ยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วยจึงเรี ยนมาเพื่อโป รดทร าบ

เรียกได้ว่าประช าชนเป็นพิธีที่ชาวพุ ทธปฏิ บัตสื บทอดกันมาช้านาน

ข้อมูลmumkhao

Show More