เงิ นอุดหนุ นบุ ตรเข้ าแล้ว แ ม่ๆไปกดได้เ ลย

เมื่ อวันที่ 8 ตค 63 เพจ จุติ ไกรฤ กษ์ รมว.พัฒน าสังคมฯ ได้โพ สต์ข้อคว ามระบุว่า

เงิ นอุดห นุนบุ ตรแรกเ กิด เดื อนตุลาคม 2563 เงิ นอ อกวันที่ 9 ตุลาคม 2563

(600 บ าทต่อเดื อน) ส่งคำขอเงิ นอุดหนุ นบุ ตร จำน วน 1,827,303 ร าย

เป็นจำน วนเ งิน 1,291,540,000 ล้านบ าท

ผู้ปกคร องสามารถตร วจสอบสถ านะของผู้ลงท ะเบี ยนได้ด้วยตนเองที่ ค ลิก

ศูน ย์ปฏิบั ติการโค รงการเงิ นอุดหนุ นเพื่อการเลี้ ยงดูเด็ กแรกเ กิด

โทร. 0-2651-6534 0-2651-6920 0-2651-6902 0-2255-5850 ถึง 7 ต่อ

121 122 123 147 152 หรือ โทรส ายด่ วน พม. 1300

รา ยละเอี ยดการโ อน

เช็ กเงิ นอุดหนุ นบุ ตร

อย่ างไรก็ตามแ ม่ๆอย่าลื มไปเช็ กเงิ นกันนะครับ

ข้อมูลmumkhao

Show More