สว นเสื อศรีร าชา เปิ ดให้เข้าชมการแส ดงฟ รี 4 วัน

เมื่อวันที่ 9 ต.ค.63 เพจ เครื อสหพั ฒน์-แหล มฉบัง-ชลบุรี โพสต์ข้อค วามระบุว่า

สวนเสื อศรีราชาเปิ ดให้เข้ าฟรี ระหว่ างวันที่ 10-13 ตุลาคม

เพื่อร ะลึกถึงพร ะมหากรุณ าธิคุณ และวันคล้ ายวันสวร รคตของรัชก าลที่ 9

เปิ ดให้ผ่ านประตูและชมการแ สดง โช ว์เสือ โช ว์ช้าง โช ว์จระเข้ โชว์ ฟรี

ทั้งเด็ กและผู้ใ หญ่ ระหว่ างวันที่ 10 ถึง 13 ตุลาคม 63 ตั้งแต่เวลา

08.00ถึง17.00 น. พิเ ศษแบ บนี้เฉพ าะคนไทยทุ กคน ไม่ต้ องจองไม่ต้ องลงท ะเบี ยน

เข้าฟ รีชมการแส ดงฟ รีสวนเสื อศรีราช าเข้าฟ รี ระหว่างวันที่ 10-13 ตุล าคม

เพื่ อระลึ กถึงพระมหาก รุณาธิคุณ ของรัชก าลที่ 9

วันหยุ ดนี้เจอกันส วนเสือ

ข้อมูลmumkhao

Show More