พกร่ มด่ วนพ ายุ 3ลู กเรี ยงคิ วเข้าไทยถล่ มย าวทั้งสัปด าห์

พย ากรณ์อากาศ ประเทศไทยในช่วงนี้พบว่ามีมรสุ มพ าดผ่าน โดยในวันนี้ กรมอุตุนิ ยมวิทย า

ได้ประกาศเตื อน พายุระดั บ 3 (โซนร้อน) หลิ่นฟา ได้เคลื่ อนขึ้นฝั่งบริเว ณเมืองกวางงาย

ประเทศเวียดนามแล้ว โดยจะมีผลกระท บถึงวันที่ 12 ต.ค.2563 โดยจะมีฝนตกหนักบ าง

แห่งและมีลมแ รง บริเวณจังหวัดมุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ นครราชสีมา

สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานีด้านสมาคมดาราศาสตร์ไทย

ได้พย ากรณ์สภ าพอากาศ จากข้อมูลล่าสุดวันที่ 11 ต.ค.63 พบว่า

ต้องจับตาพายุ 3 ลู ก ซึ่งจะพาร่องฝนพาดผ่านประเทศไทยย าวๆ 1 สัปดาห์ คือ

1. พายุหลิ่นฟา (Linfa) ส่งผลกระทบในวันที่ 11-13 ต.ค. 2563

2. พายุลู กที่ 2 (ค าดว่าชื่อ นังกา Nangka) กำลังก่ อตัวในทะเลจีนใต้ ส่งผลกระทบในวันที่ 14-15 ต.ค. 2563

3. พายุลู กที่ 3 น่าจะแ รงที่สุด (ค าดว่าชื่อ โซเดล Saudel)

กำลังก่อตัวใกล้ฟิลิ ปปินส์ ส่งผลกร ะทบในวันที่ 16-19 ต.ค. 2563

ข้อมูลsiamtopic

Show More