ใจพี่หล่อมาก หนุ่มพ ลเมื องดี จอดรถท่ ามกล างสา ยฝน เก็บถังข ยะโด นน้ำพั ดกลางถนน

กลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทำเอาชาวโซเชี ยลและผู้คนที่พบเห็นต่ างประทับใจ

และเข้ามาแส ดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก เมื่อได้มีเพจเฟ ซบุ๊ค ศูน ย์ค วบคุม

ความปล อดภั ยเทศบ าลเมืองจั นทบุรี. SCC.Security Control Center

ได้โพสต์คลิ ปเรื่องราว ที่ได้มีหนุ่ มร ายหนึ่ง ได้จอดรถจักรย านยนอยู่ข้างทางท่าม

กลางฝนที่กำลังต กโปรยปร าย เพื่อเก็บขยะ และถังข ยะที่ได้ไหลร ะเนร ะนาดไปกับพื้นถนน

โดยที่ไม่กลัวเปี ยกฝน และไม่กลั วสกป รกเลยทีเดียว โดยทางเพจดังกล่าวได้โพ สต์คลิปพร้อมระบุข้อความว่า

ภาพดีๆของคนดีๆ.น่ายกย่อง เผยแพร่ ให้ทราบ. ฝนตกห นักเมื่อคืน มีภาพดีๆ

ที่ซอยข้าง รร.สฤ ษดิเดช.แอดฯ ขอขอบคุณ และชื่นชม หนุ่มคนนี้ครับเนื่องจากฝนตกห นัก

ทำให้น้ำบนท้องถนนระบ ายไม่ทัน และไหลเชี่ยว ทำให้ถังขยะบริเว ณดังกล่าวล้มร ะเนร ะนาดรถผ่านไป

คันแล้ว คันเล่า พย าย ามขับซิ กแซ็ กกองข ยะ และถังขย ะบนถนนแต่แล้วก็มีหนุ่ มพลเมื องดีร ายหนึ่ง

ได้จอดรถมอเต อร์ไซต์ท่ามกลางส ายฝนเพื่อเก็บขย ะหนุ่มร ายนี้ ไม่กลัวเปี ยกฝน

และไม่กลั วเล อะแ ม้แต่น้อยเรีย กได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่น่าย กย่องจริงๆเลยค่ะ

ข้อมูลsiamstreet

Show More