กำหน ดแล้ววันโอนเงิ นพิเศ ษบั ตรคนจน 500บ าท

จากกรณีคณะรั ฐมน ตรีมีมติเห็นชอบ มาตรการรั กษาระดั บการบริโภ คภายในประเทศ

ตามโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัต รสวั สดิการแห่งรั ฐ โดยเพิ่มวงเงิ นค่ าซื้อสินค้ าอุปโภค

บริโภคที่จำเป็น สินค้ าเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อเก ษตรกร รมให้แก่ผู้ถือบัต รสวัส ดิการแห่งรั ฐ

14 ล้านคน จำนวน 500 บ าท/คน/เดือน หลายคนที่ถือบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐต่าง

รอคอยกำหนดวันเงิ นเข้าบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐล่าสุด กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ประกาศวันโอนเงิ นพิเ ศษบั ตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ เพื่อเป็นวงเงิ นค่ าซื้อสินค้ าของกินของใช้ที่จำเป็น

จำนวน 500 บ าท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2563

ตามตารางด้านบนนี้ผู้ถือบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐที่มีร ายได้ไม่เกิน 30,000 บ าท/ปี

จะได้รับ (300+500) รวมเป็น 800 บ าท

ผู้ถือบั ตรสวัส ดิการแห่งรั ฐที่มีร ายได้เกิน 30,000 บ าท/ปี จะได้รับ (200+500) รวมเป็น 700 บ าท

ทั้งนี้ใช้รู ดซื้อสินค้ าเท่านั้น (ตั ดรอบเดื อนต่อเดือน) ไม่สาม ารถกดเป็นเงิ นสดได้

ทั้งนี้ใครที่ถือบั ตรสวัสดิ การแห่งรั ฐ เตรียมรับเงิ นพิเ ศษเงิ นเศษอีกคนละ 500 บ าท

เป็นเวลา 3 เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2563

ข้อมูลdailyliveexpress

Show More