5ทรั พย์สินได้มาแล้ว ต้องเ สียภาษีม รดก

สวัสดีค่ะ วันนี้เร ามีความรู้ดีๆ มาฝากเพื่อนๆ กันค่ะ กับบทความ 5 ท รั พ ย์สินได้มาแล้วต้องเ สี ยภาษีม ร ด ก

ซึ่งไ ม่ใช่เรื่องไกลตัว เพราะหล า ยๆ คนก็ต้องเคยได้รับมาบ้ าง

นั่นก็คือม ร ด ก ซึ่งในประเท ศของเร ามีการจัดเก็บภาษีม ร ด กด้วยค่ะ

ขยันทำงานเก็บเ งิ น มาทั้งชีวิต หวังว่าจะเก็บไว้ใช้หลังเกษียณและที่เหลือก็ส่งต่อไปย้งลูกหลาน

ไ ม่มีใครรู้ว่าเร าจะจากโลกนี้ไปวันไหน คนส่วนใหญ่ก็มักจะไ ม่ได้เตรียมตัววางแผน

และปล่อยให้เวลาผ่ านไปจนถึงวันที่ตัวเองเ สี ยชีวิตลงและม ร ด กถูกแจ กจ่ ายไปยังทาย าท

ยิ่งม ร ด กมีมูลค่ ามากก็จะยิ่งเกิ ดภาระทางภาษีแก่ผู้รับม ร ด กมากขึ้นต ามไปด้วย

ต าม พระร าชบัญญัติภาษีการรับม ร ด ก พ.ศ. 2558

ผู้ที่มีหน้ าที่เ สี ยภาษีการรับม ร ด ก คือ ผู้รับม ร ด กที่ได้ม ร ด กสุทธิหลังหักภาระติ ดพันต่างๆ แล้ว

เช่น ภาระจำนอง ฯลฯ จากเจ้าม ร ด กแต่ละรายในคราวเดียวหรือหล า ยคร าว

ให้เ สี ยภาษีเฉพาะมูลค่าม ร ด กสุทธิส่วนที่เกิน 100 ล้ านบ า ท ในอัตร าภาษีร้อยละ 10

แต่ถ้าผู้ได้รับม ร ด กเป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานก็ให้เ สี ยภาษีในอัตร าภาษีร้อยละ 5

ไ ม่คำนึงถึงจำนวนครั้ง หรือ จำนวนหน่วยของท รั พ ย์ม ร ด กที่ได้รับ ท รั พ ย์ม ร ด กที่

ต้องเ สี ยภาษีต้องเป็นสิ่งของที่มีทะเบี ยน ได้แก่

อสังหาริมท รั พ ย์

หลักท รั พ ย์

เ งิ นฝาก

ย านพาหนะ

ท รั พ ย์สินทางการเ งิ นอื่นๆ ที่กฎห ม า ยกำหนด

ส่วนผู้ที่มีหน้ าที่ เ สี ยภาษี การรับม ร ด ก

บุคคลที่มีสัญช าติไทย (บุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล)

บุคคลธรรมดาที่ไ ม่มีสัญช าติไทย แต่มีถื่นที่อยู่ในประเท ศไทยหรือได้รับท รั พ ย์สินที่อยู่ในประเท ศไทย

ขณะที่ ผู้มีสิทธิได้รับ ยกเว้น ภาษีการรับม ร ด ก

ผู้ที่ได้รับม ร ด กจากเจ้าม ร ด กที่ต ายก่อนวันที่กฎห ม า ยใช้บังคับ

คู่สมรสของเจ้าม ร ด ก

บุคคลผู้ได้รับม ร ด กที่เจ้าม ร ด กแสดงเจตนาหรือเห็นได้ว่ามีความประสงค์ให้ใช้ม ร ด กนั้น

เพื่อประโยชน์ในกิจการศาสนา กิจการศึกษา หรือ กิจการสาธารณประโยชน์

หน่วยงานของรั ฐและนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในกิจการศาสนา

กิจการศึกษา หรือ กิจการสาธารณประโยชน์

บุคคลหรือองค์การระหว่างประเท ศต ามข้ อผูกพันที่ประเท ศไทย

มีอยู่ต่อองค์การสหประชาช าติหรือต ามกฎห ม า ยระหว่างประเ ทศ

หรือต ามสัญญาหรือต ามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อ กันกับนานาประเ ทศ

4 ขั้นตอนวางแผน ม ร ด กเพื่อลูกหลาน

1 ทำบัญชีท รั พ ย์สินอยู่เสมอ

2 ศึกษากฎห ม า ยภาษีม ร ด กและภาษีจากการให้

3 วางแผนการมอบม ร ด ก

4 เลือ กส่งต่อม ร ด กเป็นท รั พ ย์สินที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

เจ้าพนักงานประเมิน มีอำนาจประเมินภาษีและเรียกเก็บภาษีให้ครบถ้วน

พร้อมเบี้ ยปรับและเ งิ นเพิ่ม หากเราไม่เ สี ยภาษีต ามกำหนด

อธิบดีกรมสรรพากรก็จะมีอำนาจสั่ งยึด อายัด และขายทอ ดตลาดท รั พ ย์ม ร ด ก

โดยไ ม่ต้องขอศาล ดังนั้น จึงควรวางแผนภาษีม ร ด กอ ย่ างถูกต้องต ามกฎห ม า ย

และอ ย่ าลืมว่า หลีกเลี่ยงภาษีการรับม ร ด ก ถือเป็นความผิ ดอาญา

ขอบคุณที่มา painyacheewit.com

Show More