ดว งคนจะร วย บุญเก่ าหนุ นนำมีสุขทั้งคร อบครัว

วันเสาร์

คุณจะเริ่มรู้สึกสั บสนกับอารมณ์ของ ตัวเองมากในช่วงนี้บ างทีผีเข้ าผีออก

ใครจะทำอะไร ก็ดูไม่ถูกใจคุณไปเสี ยหมด จนเกิ ดความเค รีย ดจน

ปวดตาด ว งชะต ามีเกณฑ์ได้เลื่ อนขั้น เลื่ อนตำแหน่ง

ได้เพิ่มเงิ นเดือน มีความสำเร็จที่ดี แถมเงิ นทอ งก็จะราบรื่นดีมาก แถมท่าน

ยังมีเกณฑ์ได้โ ชคลาภจากการเสี่ ยงโ ชค

วันอังค าร

คุณจะได้รับการสนับสนุน จากผู้ใหญ่ที่ใจดี มีอายุมากกว่า มีอำนาจเหนือกว่า

และด ว งชะต ายังได้รับ การคุ้มครองจากสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ ที่ตนเองนับถือ กราบ

ไหว้บูชา มีโอกาสจะสมหวัง กับสิ่งที่ปรารถนา จะได้รับข่าวดีจากงานเ งิน ที่

เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศ หรือคนที่อยู่ต่างถิ่น ต่างแดน เกิ ดความ

สำเร็จเป็นอย่ างดีแถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โช คลาภ จากการเสี่ ยงโ ชค

วันศุกร์

พ้นเค ราะห์ เสี ยทีลำบ ากมาเป็นสิบปี เป็นช่วงที่คุณจะต้องเตรี ยมรับกับมิติ

ใหม่ ของการใช้ชี วิตที่ดีขึ้น จนทำให้เหนื่อย จะมีงานเข้ามาให้ทำมากจนล้น

วันพฤหัส

ขอร ะวั งเรื่ องคู่แข่ง ในเรื่ องต่าง จะเข้ามาจากทางตรง และทางอ้อมจะมี

คนที่อยู่ในที่ทำงานที่ไม่ค่อยถูกชะต ากันแต่แรก นำเรื่ องเข้ามาทำให้คุณ

ต้องหนักใจร ะวั งอย่ าทำอะไรที่โด ดเด่น เกินหน้าเกินตามากไปนัก มีคนจ้อ

งอิ จฉ าคุณอยู่ลับ ทำอะไรแต่พอดี ไม่ตึ งไม่หย่ อนจนเกินไป คนต่างช าติ

หรือลูกครึ่งจะนำความสำเร็จเข้ามาให้คุณ

วันอาทิตย์

ทำอะไร อย่ าไปไว้ใจใคร มากจนเกินไปค่อยศึกษ าค่อย เรียนรู้อย่ า

บุ่มบ่ ามหรือรีบร้อนขอเตื อนว่าอย่ าไว้ใจทาง อย่ าวางใจใครให้มากนัก

เพราะอาจทำให้คุณผิ ดหวัง หรือเสี ยใจได้ เพราะความใจร้อนอาจ จะเ กิด

ปั ญหาตามมาได้ชะต าชี วิตจะโด ดเด่นในเ รื่ อ งของหน้าที่การงาน ผู้ห ญิง

ผิวขาว มีบุค ลิกดี จะนำความโช คดี มาให้กับคุณแถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โ ชค

ลาภ จากการเสี่ ยงโช คหากเจอคนข ายล็ อตเ ตอ รี่ที่เร่ข ายใกล้อนามัย

หรือสถานพย าบ าล ลองหยิบสักใบด วงท่านมีเกณฑ์สูง จะถูกรางวัลหลัก

แสน มีเงิ นก้อนโต

ข้อมูลrugyim

Show More