3 วันเกิ ดสิ่งดีหนุ นนำได้ล าภแบ บไม่ค าดฝัน ไม่ทันได้ตั้ งตัว

เกิ ดวันจั นทร์

ดว งชะต าน่าหดหู่ไม่น้อย อะไรที่ค าดคิดไว้ 3 เดื อนก่อนหน้านี้

ก็ไม่ได้เป็นต ามเป้าหมายที่ตั้งเป้าไว้ เงิ นทองที่เก็บสะสมออมมานาน

ก็มีเห ตุต้องถูกเบิ กถอนออ กไปใช้จ่ายแทบจะหมด ดว งชะต าท่าน

มีเกณฑ์ที่ดีในเรื่ องของการเงิ นโช คลาภ และคู่ค รอง

มีเกณฑ์จะได้เจอผู้ใหญ่ใจดี มีฐ านะ และเอ็ นดูในตัวเราเข้า

มาช่ วยเห ลือเรื่ องเงิ นทองและห นี้สิน หากคุยกันถูกคอ

นิสั ยไปด้วยกันได้ คบกันนานเกิน 2 ปีมีโอ กาสสูงที่จะได้แต่งง าน

กันด วงชะต าท่าน มีเกณฑ์เป็นเศ รษฐีใหม่ ป้ายแดงมีดว งโช คลาภตลอดปี

เกิ ดวันอา ทิตย์

เป็นดว งชะต าที่แปลกอย่ างคือ ขยันทำงาน มีงานเข้ามาตลอด แต่มักเก็บเงิ นไม่อยู่

จะเก็บเงิ นตั้ งตัวทีไรมีเห ตุมีเรื่ องให้ต้องควักเงิ นเก็บอ อมออ กมาใช้ทุ กที

ระ วังนิสัยขี้สงส ารตัวเองให้ดี จะพาตนเองลำบ าก

เอ็นดูเขามากร ะวั งตัวเองจะเดื อดร้ อนชะต าชี วิตไม่มีอะไรแน่นอนอย่ า

เพิ่งคิดการใ หญ่ใช้จ่ายสิ่งที่ฟุ่มเฟื่อ ยไม่จำเป็น เอาแค่พอประมาน

ถือเป็นของข วัญ เป็นรางวัลชี วิตให้กับตัวเองบ้ างพอได้

เกิ ดวันเส าร์

เป็นปีที่เกิ ดการเปลื่ ยนแปล งหลายอย่ างในชีวิ ตท่าน

บ างเรื่ องก็ตั้งตัวแทบไม่ทัน ขอเพียงใจสู้อย่ าเพิ่งท้อถ อย

สิ่งดีกำลังจะใกล้เข้ ามาในชีวิ ตโช คชะต ากำลังท ดสอบคว ามอดทน

ความมานะของท่าน

ข้อมูลangelmagazines

Show More