ชาวบ้ านคึ กคัก แห่กร าบพระอาจ ารย์ กุ่ย ขอพ รไอ้ไข่ ทำบุ ญสร้ างพระอุโบ สถ แน่ นวัดโปร ยฝน

วันที่ 12 ต.ค.63 แม้ฝนจะตกก็ห ยุดค ลื่น ศรัท ธาจากประชาช นจากทั่วทุ กสารทิศไม่ได้

ต่างเดินทางมาที่”วัดโป รยฝน” ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

เพื่อร่วมทำบุญอธิฐ านจิตในการสร้ างพระอุโบสถ หลังใหม่ โดยนำปัจจัยมอบใส่ตู้รับบริจ าคให้กับทางวัด

โดยมีท่านพระค รูสมุห์อำนวยโ ชติปั ญโญ พระอาจารย์ กุ่ย เจ้าอาวาสวัดโปรยฝน รอรับปัจจัยสมทบ

จากญาติโยม ซึ่งยังคงข าดปัจจัยอยู่อีกเป็นจำนวนมาก จึงขอบอกบุญเชิ ญชวนญ าติ โยม ที่มีจิตศรั ทธา

เดินทางมาร่วมกัน สร้างบุญสร้างกุศล อันยิ่ งใหญ่กันในครั้งนี้ ตามกำลังศรัทธา ของญาติโยม

โดยประชาช นได้นำกระเป๋าเ งิน และให้หลวงพ่อกุ่ย ได้เจิม นะ เมตตา เพื่อความ เฮง เป็นสิริมงคล

พร้อมแวะไหว้ ไอ้ไข่ วัดโปร ยฝน กุมารเทพชื่อดัง แห่งนี้กันต่อด้วยขณะที่ น.ส.น้อย(ขอสงวนชื่อ-นามสกุล)

อายุ 30ปี ชาวกรุงเทพฯ เดินทางมาที่วัดโป รยฝนแห่งนี้ พร้อมเพื่อนสนิท 4 คน ได้เดินทางนำ

ประทัดมาจุดแ ก้บนจำนวน 10,000นัด โดยบอกว่า ได้บนบ านศาลกล่าว ขอในเรื่องการรักษาตัวของหลาน

ให้แข็งแร งปล อดภั ยซึ่งต่อมา หลานได้เข้ารักษาตัวแล้วมีอาการดีขึ้นอย่ างเห็นได้ชัดเจน

วันนี้จึงเดินทางมาแ ก้บน ตามที่ขอ ไอ้ไข่ วัดเด็ กวัดโป รยฝน เอาไว้ทั้งนี้มีประชาช น

เดิ นทางมาแ ก้บน จากการมีโ ชคด้านการงาน และ การค้ าข ายทางออนไลน์กันหลายร าย

มาจุดประทั ดนับหมื่น ถึง แสนดอก พร้อม ถวาย ของเล่น ชุดทหาร น้ำแดง และถวายปัจจัย

ร่วมสร้างพระอุโบ สถหลังใหม่ ที่กำสร้าง แต่ขอสง วนชื่อ-สกุล เพื่อค วามสะบ ายใจส่วนตัว

ข้อมูลsiamnews

Show More