กทพ.ยกเว้ นค่ าผ่ านทางพิเ ศษ 3ส าย

เว็บไซ ต์การทางพิเ ศษแห่ งประเทศไทย ได้เปิ ดเผ ยว่า การทางพิเศ ษแห่ งประเทศไทย (กทพ.)

กระท รวงคมนาคม ยกเ ว้นค่ าผ่านทางพิเศ ษของทางพิเ ศษ เฉลิ มมหานคร ทางพิเศ ษศรีรัช และทางพิเศ ษอุดรรัถย า

ตามเงื่ อนไขสัญ ญาสัม ปทานฯ ระหว่าง กทพ. BEM และ NECL ในวันอังค ารที่ 13 กันย ายน 2563

(วันคล้ ายวันสวร รคต พระบ าทสมเด็ จพระบรมช นกาธิเบศร มหาภู มิพลอดุ ลยเด ชม หาราช บรมน าถบพิ ตร)

ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. จำนวน 1 วัน

ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางสามารถส อบถามข้อมูลการเดิ นทาง สภาพการจร าจร และขอความช่ วยเหลื อจากศู นย์

ข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศ ษ EXAT Call Centerโทร 1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ทางด่ วนเปิ ดให้วิ่งฟรี

ข้อมูลsiamtopic

Show More