กรมอุตุฯเตื อน 36 จังห วัด ฝนต กหนั กจ่ อโด นพ ายุนังกา

กรมอุตุฯ ได้ประกาศเตื อนไทยยังเจอม รสุม 36 จังหวัดทุ กภาคมีฝนตกห นัก

อาจโดนหางเล ขพายุโซ นร้อน นังกา ที่จ่อเข้าถล่มเวี ยดนาม 14-15 ต.ค.

เมื่อวันที่ 13 ต.ค. กรมอุตุฯ พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้าว่า

ร่องมร สุมกำลังแ รงพ าดผ่านภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันอ อก

เข้าสู่หย่ อมความกดอากาศต่ำบริเว ณประเทศลาวตอนล่าง ประกอบกับมรสุม

ตะวันตกเฉี ยงใต้ที่พัดปกคลุ มทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่ าวไทย ยังคงมีกำลังแร งทำ

ให้ประเทศไทยยังคงมีฝนต กต่อเนื่ อง และมีฝนตกหนั กบ างแห่ง บริเว ณภาคใต้

ขอให้ประชาช นที่อาศั ยในพื้นที่บริเ วณดังกล่าวร ะวังอันตร ายจากฝนที่ตกห นักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย

สำหรับคลื่ นลมบริเว ณทะเลอันด ามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่ นสูง 2-3 เมตร

บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะน องค ลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเ รือในบริเว ณดังกล่าว

ควรเดินเรื อด้วยความร ะมัดร ะวัง และควรง ดการเดิ นเรือ ในระยะนี้

อนึ่ง พ ายุร ะดั บ 3 (พ ายุโซนร้อน) นังกา บริเว ณทะเลจี นใต้ตอนบน

กำลังเคลื่ อนตัวทางทิ ศตะวันตกค าดว่า จะเคลื่ อนผ่านเกาะไหห ลำเข้าสู่บริเ วณ

ประเทศเวี ยดนามตอ นบน ในช่วงวันที่ 14-15 ต.ค.63

โดยจะมีผลกร ะทบต่อภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนือตอนบน ทำให้บริเว ณดังกล่าวมีฝนเพิ่มขึ้น

พย าอากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06.00 น. วันนี้ ถึง 06.00 น.วันพรุ่งนี้ มีดังนี้

ภาคเหนือ มีเมฆบ างส่วน กับมีฝน ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเ วณ จ.ตาก กำแพ งเพชร

พิษณุโลก พิจิตร และเพ ชรบูรณ์ อุณห ภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซี ยส

อุณห ภูมิสูงสุด 32-34 องศาเ ซลเซียส ลมตะวันออกเฉี ยงเหนือ ความเ ร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคตะวันอ อกเฉีย งเหนือ มีเมฆมาก กับมีฝน ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกห นักบ างแห่ง

บริเ วณ จ.ยโสธร อำนาจเจ ริญ อุบลรา ชธานี ศรีสะเกษ และสุรินทร์ อุณ หภูมิต่ำสุด 21-23

องศาเซ ลเซียส อุณ หภูมิ สูงสุด 24-31 องศาเ ซลเซียส ลมตะวันอ อกเฉีย งเหนือ ความเ ร็ว 10-30 กม./ชม

ภาคกลาง มีเม ฆมาก กับมีฝน ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเ วณ จ.กา ญจนบุรี ราชบุรี

สุพรรณบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และนครป ฐม อุณ หภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซี ยส

อุณ หภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซ ลเซียส ลมตะวันออกเฉี ยงเห นือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคตะวันอ อก มีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าค ะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเ วณ จ.นครนายก

ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิ งเทรา ชลบุรี ระยอง และจัน ทบุรี อุณหภู มิต่ำสุด 23-25 องศาเซ ลเซียส

อุณ หภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซล เซียส ลมตะวันตกเฉี ยงใต้ ความเร็ว 20-40 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่ นสูง 2-3 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะ นองคลื่ นสูงมากกว่า 3 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันอ อก) มีเม ฆมาก กับมีฝนฟ้ าคะนอง ร้อยละ 80 ของพื้นที่

และมีฝนตกหนักบ างแห่ง บริเว ณ จ.ประจ วบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธร รมราช

พัทลุง และสงขลา อุณ หภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซ ลเซียส อุณ หภูมิสูงสุด 29-33 องศาเ ซลเซียส

ตั้งแต่ จ.ชุมพรขึ้นมา ลมตะวันตกเฉี ยงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่ นสูงประมาณ 2 เมตร

บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่ จ.สุราษฎร์ธานีลงไป ลมตะวันตกเฉี ยงใต้

ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบ างแห่ง

บริเ วณ จ.ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล อุณห ภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซี ยส

อุณ หภูมิสูงสุด 28-30 องศาเซ ลเซียส ลมตะวันตกเฉี ยงใต้ ความเ ร็ว 20-40 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่ นสูง 2-3 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่ นสูงมากกว่า 3 เมตร

กรุงเทพ มหาน ครและปริมณฑล มีเมฆมาก กับมีฝน ร้อยละ 30 ของพื้นที่

อุณ หภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเ ซลเซียส อุณห ภูมิสู งสุด 31-33 องศาเซ ลเซียส

ลมตะวันออก ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ทั้งนี้ขอให้ประชาช นที่อยู่ในพื้นที่อันตร าย เตรี ยมรับมือกับพ ายุฝนฟ้าคะนอง

ที่อาจก่อให้เกิ ดน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่ วมฉับพลันได้ และขอให้ตามประกาศจากกรมอุตุฯ อยู่เสมอ

ข้อมูลsiamstreet

Show More