ครม. เค าะ 3 มาต รการกร ะตุ้น จับจ่ ายในประเ ทศ

พล.อ.ประยุ ทธ์ จัน ทร์โอชา นายกรั ฐมนตรีและรั ฐมนต รีว่าการกระทร วงกล าโ หม

แถล งข่ าวภายหลังการประชุมครม.พร้ อมด้วย นายอ าคม เติมพิ ทยาไพสิฐ

รั ฐมนตรีว่าการกระทร วงการคลั งคนใหม่ นายสุพั ฒนพ งษ์ พั นธุ์มีเช าว์ รองนายกรั ฐมน ตรี

และรั ฐมนตรีว่าการก ระทร วงพลังงาน และ นายสันติ พร้อมพั ฒน์ รั ฐมนตรีช่ วยว่าการ

กระทร วงการค ลัง โดย นายกรั ฐมนตรี กล่าวว่าถือเป็นโอกาสดี เปิ ดตัวฝ่ ายเศร ษฐกิจ

เพื่อที่จะต้องการสร้ างความมั่ นใจกับทุกคนว่าเราจะทำงานอย่ างเต็มที่ จะแ ก้ปัญ หาเศร ษฐกิจ

ให้ได้อย่ างร ะมัดร ะวังที่สุดสำหรับ ที่ประชุม ครม. มีการอนุ มัติหลายเรื่องในด้านเศ รษฐกิจ

และสำคัญที่สุดคือเราใช้คำว่า รวมไทยสร้ างช าติ ทุกคนที่เป็นคนไทย เกิ ดในแผ่ นดินไทย

จะต้องจับมือร่วมกันทุกภ าคส่วน ช่ วยกันคิดและช่ วยกันทำนำพาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้า

โดย 3 มา ตรการสำคัญที่จะช่ วยกระตุ้ นการจับจ่ ายในประเทศซึ่งที่ประชุม ครม.อนุ มัติวันนี้ ได้แก่

1. มาต รการเติมเงิ นในบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ (บัตรคนจน) ให้ประชาชน 14 ล้านคน

คนละ 1,500 บ าท (เดื อนละ 500 บ าท 3 เดื อน)

2. มาต รการคนละค รึ่ง กระตุ้ นการใช้จ่ าย โดยประชาช นจ่ายครึ่ งหนึ่ง รั ฐบ าลช่วยอ อกอีกครึ่งหนึ่ง

เพื่ อซื้ อสินค้ าปลีกและช่ วยผู้ประกอบการร ายย่ อย

3. มาต รการช้อ ปดีมีคืน ประชาช นนำค่ าใช้จ่ ายซื้อสินค้ ามาล ดหย่ อนได้ 30,000 บ าท

ซึ่งเป้ าหม ายของทั้ง 3 มาต รการ เพื่อดึงเงิ นเข้าสู่ระบบเศร ษฐกิจ เมื่อมีการใช้จ่ ายก็เกิ ดการผ ลิต

การจ้ างงาน ทำให้สามารถดำร งชีพอยู่ได้ และเพื่อให้คนซื้อมีเงิ นซื้อสินค้ าและบริก าร ส่วนเจ้าของสินค้ า

คนผลิ ตเจ้าของร้ านค้ าก็สามารถข ายของได้ เกิ ดการซื้อข าย กระจายเ งิน ทุกอย่ างต้องมองเป็นร ะบบ

ทั้งหมดนายกรัฐมนตรี ย้ำว่า ขณะนี้ ทุกประเทศกำลังเผชิญวิกฤติเศรษฐกิจ หลายประเทศแย่กว่าเรา

เรามีศัก ยภาพอยู่ เพราะฉะนั้นอย่ าทำลา ยศักย ภาพของเราเองด้วยเรื่ องที่มันไม่ควรจะทำ คว ามเชื่ อมั่นต่างๆ

หา ยไปจะทำอย่ างไร แล้วจะเอาอะไรกลั บคื นมา มันเอากลั บมาไม่ได้แล้ว ถ้ามันเสี ยห ายตอนนี้

เพราะช่วงนี้เป็นช่วงการแข่ งขัน ถึงเวลาเราจะฟื้ นกลั บมาไม่ได้เลย เพราะเราไม่ทันเขาแน่นอน

ก็ฝากไว้ด้ วยถึงพี่น้องประชาช นทุกคน ขอให้รั กษาความส งบเรี ยบร้อยของบ้ านเมืองให้มากที่สุด ช่วยกันเค ารพก ฎหม าย

ข้อมูลmumkhao

Show More