ด่ วน ลูกจ้างเฮ แร งงานไฟเขี ยวหยุ ดย าวเพิ่ม 8 วัน

จากกรณีที่ ครม.มีมติให้มีการประกาศวันห ยุดเพิ่มเติม คือวันพฤหัส 19 พ.ย. และ ศุกร์ 20 พ.ย.

โดยประก าศเป็นวันหยุ ดราชการพิเ ศษ ซึ่งจะทำให้หยุ ดต่อเนื่องกับวันหยุ ดเสาร์-อาทิตย์ ที่ 21-22 พ.ย.

ทำให้มีวันห ยุดต่อเนื่ องถึง 4 วัน และเปลี่ ยนแป ลงวันห ยุด คือ วันจันทร์ที่ 7 ธ.ค.

ซึ่งเป็นวันห ยุดชดเช ยวันเสาร์ที่ 5 ธ.ค. แต่จะย้ ายไปหยุ ดวันศุกร์ที่ 11 ธ.ค.แทน

ทำให้จะมีวันหยุดย าวต่อเนื่ อง 4 วัน คือ10-13 ธ ค.โดยวันที่ 10 ธ.ค.

เป็นวันห ยุดรั ฐธร รมนูญ นั้นกรมสวัสดิการและคุ้ มครองแ รงงาน

ล่าสุด มีร ายงานว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแ รงงาน ได้ขอความร่วมมือนายจ้าง

สถานประกอบกิ จการภา คเอกชน กำหนดให้วันที่ 19-20 พ.ย.63 และวันที่ 11 ธ.ค.63

เป็นวันหยุ ดเป็นกร ณีพิเ ศษ หรือ จัดให้เป็นวันห ยุดพักผ่ อนประจำปี เพื่อให้ลูกจ้างได้มีวันหยุ ดต่อเนื่ อง

คือ 19-22 พ.ย. และ 10-13 ธ.ค. และสามารถเดิ นทางกลับภู มิลำเนา หรือ

ท่องเที่ ยวต่างจังหวัด เพื่อเป็นการส่งเส ริมและสนั บสนุนมาต รการกร ะตุ้นเศร ษฐกิจ

และส่งเส ริมการท่องเที่ ยวภายในประเทศ ตามมติคณะรั ฐมน ตรี ที่กำหนดให้ช่วงดั งก ล่าว

เป็นวันหยุดราชการ ทั้งนี้ นายจ้างจะต้องจ่ายค่ าจ้างในวันหยุ ดดั งกล่าวให้แก่ลูกจ้ างด้วย

กรมสวั สดิการและคุ้มคร องแ รงงาน

ข้อมูลkiddpan

Show More