วันเกิ ดดว งพ้ นเคร าะห์จะมีกิน มีใช้รว ยเป็นเศร ษฐี

เกิ ดวันอาทิตย์

ทำอะไร อย่ าไปไว้ใจใคร มากจนเกินไป ค่อยศึ กษาค่ อยเรี ยนรู้ อย่ า

บุ่มบ่ ามหรือรีบร้ อน ขอเตื อนว่า อย่ าไว้ใจทางอย่ าวางใจใครให้มากนัก

เพราะอาจทำให้คุณผิ ดหวัง หรือเสี ยใจได้ เพราะความใจร้อนอาจ จะเกิ ด

ปั ญหาตามมาได้ ชะต าชี วิตจะโด ดเด่นในเ รื่ อ งของหน้าที่การงาน ผู้หญิ ง

ผิวขาว มีบุคลิกดี จะนำความโช คดี มาให้กับคุณแถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โช ค

ลาภ จากการเสี่ ย งโช คหากเจอคนข ายล็ อต เต อรี่ที่เร่ข ายใกล้อนามัย

หรือสถานพย าบ าล ลองหยิบสักใบด วงท่านมีเกณฑ์สูง จะถูกรางวัลหลัก

แสน มีเงิ นก้อนโต

เกิ ดวันอังค าร

คุณจะได้รับการสนับสนุน จากผู้ใหญ่ที่ใจดี มีอายุมากกว่า มีอำนาจเหนือกว่า

และ ดว งชะต ายังได้รับ การคุ้มครองจากสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ ที่ตนเองนับถือ กราบ

ไหว้บูชา มีโอกาสจะสมหวัง กับสิ่งที่ปรารถนา จะได้รับข่าวดีจากงานเ งิน ที่

เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศ หรือคนที่อยู่ต่างถิ่น ต่างแดน เกิ ดความ

สำเร็จเป็นอย่ างดีแถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โช คลาภ จากการเสี่ ยงโ ชค

วันศุกร์

พ้นเค ราะห์ เสี ยทีลำบ ากมาเป็นสิบปี เป็นช่วงที่คุณจะต้องเตรี ยมรับกับมิติ

ใหม่ ของการใช้ชี วิตที่ดีขึ้น จนทำให้เหนื่อย จะมีงานเข้ามาให้ทำมากจนล้น

เกิ ดวันพฤหัส

ขอร ะวั งเรื่ องคู่แข่ง ในเรื่ องต่าง จะเข้ามาจากทางตรง และทางอ้อม จะมี

คนที่อยู่ในที่ทำงานที่ไม่ค่อยถูกชะต ากัน แต่แรก นำเรื่ องเข้ามาทำให้คุณ

ต้องหนักใจร ะวั งอย่ าทำอะไรที่โดเด่น เกินหน้าเกินตามากไปนัก มีคนจ้อ

งอิ จฉ าคุณอยู่ลับ ทำอะไรแต่พ อดี ไม่ตึงไม่หย่อนจนเกินไป คนต่างชาติ

หรือลู กครึ่งจะนำความสำเร็จเข้ามาให้คุณ

เกิ ดวันเสาร์

คุณจะเริ่มรู้สึกสั บสน กับอารมณ์ของ ตัวเองมากในช่วงนี้บ างทีผีเข้าผีออก

ใครจะทำอะไร ก็ดูไม่ถูกใจคุณไปเสี ยหมด จนเกิ ดความเครี ยดจน

ปวดตา ดว งชะต ามีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง

ได้เพิ่มเงิ นเดือน มีความสำเร็จ ที่ดี แถมเงิ นทอ งก็จะราบรื่นดีมาก แถมท่าน

ยังมีเกณฑ์ได้โ ชคลาภจากการเสี่ ยงโ ชค

ข้อมูลrugyim

Show More