แ ม่วัววิ่ งมาหาเจ้าของ หน้ าตาตื่ นร้องเสี ยงห ลง ขอให้ช่ วยตามหาลู กวัว

กล ายเป็นอีกหนึ่งคลิ ปความน่ารัก ที่สร้ างร อยยิ้มและเสี ยงหัวเร าะให้กับผู้คนที่พบเห็นและ

ชาวโซเชี ยลเป็นจำน วนมาก เมื่อได้มีหญิ งส าวร ายหนึ่ง ได้พาฝู งวัวที่เธอเลี้ ยงออกมากินหญ้ าที่ทุ่งกว้ าง

อยู่ๆก็มีวัวเพ ศเมี ยชื่อลำไย ได้วิ่ งหน้าตาตื่ นมาหา ซึ่งเธอรู้ทั นทีว่า เจ้าลำไ ยตัวนี้กำลังต ามหาลู กของมันที่ชื่อ

แบมแบม ซึ่งเจ้ าลำไย ได้เดิ นกินหญ้ าจนเพ ลิน ส่วนเจ้าแบมแบม ก็นอนหม กในพงห ญ้า

ไม่ได้เดิ นไปไหนมาไ หน ทำให้แ ม่วั วชื่อลำไย มองไม่เห็นลู กของมัน จึงวิ่งหน้ าตาตื่นไปหาเจ้ าของ

โดยทางเ พจ แจกอ มยิ้ม ได้น้ำคลิ ปเรื่องร าวดังกล่ าวมาโพสต์พร้ อมร ะบุข้อคว ามว่า

ลำไยตามหาลู กเอ็ นดูเจ้าข องอ่ะ

แ ม่วัวชื่อลำไย วิ่งหน้าตาตื่ นมาหา

เพ ราะหาลูกตัวเองไม่เจอสุดท้ ายต้องพา ลำไย เดิ นมาหาลู กจนเจอ

งานนี้ ทำเอาชาวโซเชี ยลต่างก็เข้ามาแสดงความคิ ดเห็นกันเป็นจำนว นมาก

เรี ยกได้ว่า เป็นอีกหนึ่งคว ามน่ารักของเจ้าวัว ลำไย ที่มีค วามเป็นห่ วงลูกวัวน้ อย แบมแบม ที่น่ารักมากๆเลยทีเดี ยว

ข้อมูลsiamstreet

Show More