คุณบูมเจ้ าของตูบห มูทะ ประกาศตามหาลุงเก็บสร้ อยทองคื นเจ้ าของ

จากกรณีเพจ สถานีตำร วจภูธรวังม่วง จ.สระบุรี ได้โพสต์เรื่องราวชวนประทั บใจของช ายจิ ตใจดี

คนหนึ่งที่เก็บสร้ อยพระเลี่ ยมทองได้แต่ไม่เก็บไว้เอง นำมาส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตามหาเจ้ าของ

ระบุวันนี้ 11 ต.ค.2563 ได้มีพลเมื องดีได้เก็บสร้ อยทองพร้ อมพระเลี่ ยมทอง 1 เส้น

จึงได้มอบให้ จนท.ตำรวจเพื่อประกาศหาเจ้ าของ

ต่อมาเวลา 10.00 น.ได้มี นางสุกั ญญา คิวขุนทด มาที่ สภ.วังม่วง ได้นำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาช น

แสดงเพื่อติ ดต่อขอรับสร้ อยทองพร้อมพระเลี่ ยมทอง จำนวน 1 เส้น ได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นเจ้าของสร้ อยที่ห ายจริง

จึงได้ลงประจำวันไว้เป็นหลักฐ าน และได้ส่งมอบแก่เจ้าของ สร้างความดีใจ ประทับใจให้กับนางสุกัญญา ฯ

ที่ได้ทรั พย์สินคืนล่าสุดเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Yutthaphum Kaewekhem หรือก็คือคุณ

บูมซึ่งเป็นที่รู้จักกันในโซเชี ยลจากค ลิปเมาอุ้มสุนัขกลับบ้ านและสุดท้ายได้รับเลี้ ยงมันพร้อมตั้งชื่อให้ว่า

เจ้าหมูทะซึ่ งมีผู้ติ ดตามเป็นจำนวนมาก คุณบูมได้ทราบเรื่องราวของคุณลุงและได้ประกาศ

ตามหาตัวอย ากตอบแทนความมีน้ำใจของคุณลุง ระบุ

ชาวโซเชี ยลแ ห่ชี้เ ป้า ปกติจะเห็นลุงแค่วันที่มีตลาดนัดคลองถม(วันพุธเย็น)

ค่ะเหมือนมีตลาดที่ไหนลุงก็จะไปที่นั้นอ่าแบบใกล้ๆ เดี๋ยวพรุ่งนี้ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนนะคะ

ได้เรื่องยังไง จะมาบอกให้ทราบค่ะ

ลองติ ดต่อที่ สน.ที่รับเรื่ องลองสอบถามเค้ าดู ว่าลุงเค้ าอยู่แถวไหน

นอกจากนี้ยังมีคนดังอีกคนที่อย ากร่วมสมทบช่วยเหลือคุณลุงก็คือคุณปุ้มปุ้ย พรรณทิพา นั่นเอง

ชาวโซเชียลยังคงช่ วยตามหาตัวคุณลุงให้กับทั้งคู่ และหากมีรา ยงานความคื บหน้าจะทำการรา ยงานให้ทราบกันต่อไป

ความคิ ดเห็นดังกล่าว

ข้อมูลsiamnews

Show More