สา วสุดง ง เจอมะล ะกอแป ลกเกิ ดมาไม่เคยเ ห็น

เรี ยกได้ว่ากลายเป็นอีกหนึ่งเรื่ องราว ที่สร้ างความฮื อฮาเป็นอย่ างมาก หลังจากที่ในโลกอ อนไลน์

ได้มีผู้ใช้เฟ ซบุ๊กร ายหนึ่ง ได้โพ สต์ภ าพ มะละกอ ที่มีลัก ษณะคล้ ายกับว่า มีมะล ะกออีกผล

อยู่ข้างในมะล ะกอสุ กอีกที ด้วยคว ามสงสั ยจึงได้โพสต์ถามว่ามันคืออะไร ซึ่งหลังจากที่โพส ต์ออกไป

ก็มีชาวโซเชี ยลเข้ามาแสดงความคิ ดเห็นกันเป็นจำน วนมาก หลายคนก็บอกว่าไม่เคยเห็ นเหมือนกัน

บ้ างก็ว่าอาจเป็นเพราะเม ล็ดพั นธุ์มีการดั ดแปลง อย่ างไรก็ตาม จากข้อมูลที่พบค าดว่าน่าจะเป็นความ

ผิดปก ติจึงทำให้มะละกอ ออกผลซ้อนกัน ซึ่งคงต้องรอให้ทางผู้เชี่ ยวช าญออกมาให้ข้อมูลที่ชั ดเจน เพื่อคลา ยข้อสงสัยต่อไป

มะละกอดังกล่าว

คอมเม้นต์บ างส่วน

ข้อมูลsiamtopic

Show More