ช่วยชาวบ้ านธนาค ารออมสินปล่ อยกู้ชุดใหม่ ร ายละไม่เ กิน 50,000 ไม่ต้องค้ำ

ออมสิน เปิ ดตัว “สินเ ชื่อเสริมพลังฐานราก” ตามติครม.

ลุยปล่ อยกู้เติมสภาพคล่องพ่อค้ าแม่ค้ า-ผู้มีอาชีพอิสระ-คนมีร ายได้ประจำ

ถูกกระทบจากCovid-19 ให้กู้ร ายละไม่เกิน 50,000 บ าท

พร้อมคลายเงื่อนไข ไม่ต้องใช้หลักทรั พย์หรือบุคคลค้ำประกัน

และปลอดชำระห นี้ 6 งวดแรก ลงทะเบี ยนยื่นกู้ได้ที่เว็บไซต์ธนา ารออมสิน www.gsb.or.th ได้ตั้งแต่บัดนี้

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาค ารออมสิน เปิ ดเผยว่า ตามที่คณะรั ฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563

ได้มีมติเห็นชอบปรั บปรุงการดำเนินโครงการสินเ ชื่อเพื่อเป็นค่ าใช้จ่ายสำหรับผู้มีร ายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา

(Covid-19) วงเงิ น 20,000 ล้านบ าท ที่ธนาค ารออมสิน

ได้ดำเนินการปล่ อยกู้ไปเมื่อเดือนเมษายน 2563 ซึ่งธนาค ารอนุ มัติสินเชื่ อไปแล้ว 1,012 ล้านบ าท

และยังมีวงเ งินสินเ อคงเหลืออยู่อีกจำนวน 18,988 ล้านบ าท จึงให้ปรั บปรุงแนวทางช่วยเหลือแก่ประชาช นให้เป็นไป

อย่ างทั่วถึงและครอบคลุมประชาช นผู้ประกอบอาชีพทุกกลุ่ม เห็นควรปรั บปรุง

การดำเนินโค รงการด้วยการจัดสรรวงเ งิน 10,000 ล้านบ าท

จากวงเ งินเดิมที่เหลืออยู่ นำมาปล่ อยกู้ผ่าน “สินเชื่ อเสริมพลังฐานราก” ภายใต้เงื่ อนไขที่ผ่อนปรน

โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบี ยนยื่นขอสินเชื่ อได้ที่เว็บไซต์ธนาค ารออมสิน

www.gsb.or.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

สำหรับสินเชื่ อประเภทนี้ต้องการช่วยเหลือบุคคลที่มีอาชีพค้ าขาย ประกอบอาชีพอิสระ และผู้มีร ายได้ประจำรวมถึงบุคคลในครอบครัว

ที่ได้รับผลกระทบจากการระบ าดของCovid-19 ทำให้ร ายได้ลดลงหรือข าดร ายได้ ด้วยเป็นสินเชื่ อเพื่อการดำรงชีพ

เพื่อการลงทุน/หมุนเวียนในกิจการ ให้วงเงิ นกู้สูงสุดร ายละไม่เกิน 50,000 บ าท คิดอัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate)

ระยะเวลาผ่อนชำระเงิ นกู้ไม่เกิน 3 ปี ที่สำคัญไม่ต้องใช้หลักทรั พย์หรือบุคคลค้ำประกันเงิ กู้ อีกทั้งยังปลอดชำระเงิ นต้นและดอกเบี้ย

หรือไม่ต้องชำระเงิ นงวดใน 6 เดือนแรกด้วย

ข้อมูลnicezerrr

Show More