เตรี ยมโก ยเงิ นก้อนโต 5ร าศี โช คให ญ่กำลังถามมา

1.ร าศีมังกร

มีลัก ษณะเด่น คือ มีความทะเย อทะย านสูงสุดเหนือร าศีใดๆมีพลังจิตหรือ

ความตั้งใจที่แน่วแน่ ชี วิตและพฤติกร รมต่างๆ ถูกค วบคุ มด้วยความทะเย อะทะย านนี้

เขารักงานเป็นอันดั บแรกถ้าลองได้ตั้งใจแล้วไม่มีอะไรที่เขาทำไม่ได้

เขามุ่งมั่นสูงขึ้นเรื่ อยๆ ทุ่มเ ทหัวใจและวิ ญญ านให้กับสิ่งที่เขาทำ เขามองหา

ความสมบู รณ์แบบเสมอ เอาจริงเอาจังกับชีวิ ตมากไป ไม่มีจิน ตนาการฝันเฟื่ อง

2.ร าศีธนู

เป็นผู้ที่ถือดี เอาแต่ใจตนเองเป็นที่ตั้ง บ างทีก็เรียกได้ว่า หัวดื้อ

มองดูคนอื่นแล้วคิดว่าทำอะไรไม่ได้เทียบเท่าตนเอง จิตใจดี รักความยุติธร รม

เป็นชี วิตจิตใจ เห ตุผลจะต้องชัดเจนจึงจะเชื่ อถือ หากไร้เห ตุผลแล้ว

ราศีธนูจะไม่เอาด้วยเด็ ดข าด เพราะตะขิ ดตะขวงใจจริงๆ ซื่อสั ตย์สุ จริต

ใจบุญสุนทาน ใจร้อน ทำอะไรชอบความรวดเร็วทันอกทันใจ ไม่ชอบหยุดนิ่งอยู่กับที่

3.ร าศีกันย์

ความเฉลี ยวฉล าด ความส ามารถ ความคล่ องแค ล่ว เป็นนักอุด มคติ มีพิธีรีตอง

พิถี พิถันร าศีกั นย์โดยทั่วไปมักจะมีอุ ปนิสัยที่คล้ายค ลึงกันหมด คือ

เป็นผู้ที่จิ ตใจเ ริงร่า เฮฮา ชอบสนุก มองดูชี วิตสดชื่นร่าเ ริง

มองโลกในแ ง่ดีไปหมด บ างทีก็พูดแบบสองแ ง่สองง่ ามไปเรื่ อย

4.ร าศีพิจิก

เป็นคนที่ได้ชื่อว่าเป็นคนที่สาม ารถเป็นได้ทั้งคนแสนดีและแ ย่มากๆ ภายในคนๆเดียวกัน

ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเขา พิจิกเป็นคนใจอ่ อน จิตใจดี แต่ก็โกรธและหงุ ดหงิ ดง่าย

พิจิกเป็นคนมีความมั่นใจในตนเองสูงมาก ไม่ยอมใคร เอาแต่ใจตัวเองเป็นที่ตั้ง

ซึ่งบ างครั้งก็ทำให้เข าดูโดดเด่น เป็นผู้นำ แต่บ างครั้งเมื่อรวมกับอ ารมณ์

ที่ปร วนแป รและเอาแต่ใจก็จะทำให้พิจิกเป็นคนน่ากลั วอยู่เหมือนกัน

5.ร าศีตุลย์

เป็นราศีที่ได้ชื่อว่าทรงเส น่ห์มากที่สุดในโลกเนื่องจากเขาสุภ าพอ่ อนโยน

มีมารย าท อัธย าศัยดี มีพรสวร รค์ในการเข้ากับผู้คน โกรธย ากแล้วยังห ายเร็ว

ด้วยพร้อมเสมอที่จะลื มและให้อภั ย ฉลาดปราดเปรื่อง ช่างวิเคร าะห์และสนิท

กับใครได้อย่ างไม่ถือตัว เก่งกาจในการใช้เ ล่ห์เห ลี่ยมชักจูงจิตใจให้คนอื่นคล้ อยตามได้สำเร็จก่อนที่ใคร

ข้อมูลkiddpan

Show More