ช าวนามีเฮ รั ฐเตรี ยมช่วยช าวนา ครัวเรื อนละ 20000 บ าท

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 63 ที่ผ่านมา เพจ สวัส ดิการ ทันข่าว4.0 ได้โพ สต์ข้อความร ะบุว่า

เตรี ยมช่ วยช าวนาปี 63/64 มาตร การช่ วยเกษต รกรเรื่ องค่ าบริห ารจัดการและปรั บปรุงคุณภ าพ

รา ยละไม่เกิน 20 ไร่ ไร่ละ 1,000 บ าท การประกันรา ยได้เกษ ตรกรผู้ปลู กข้าว ปี2563/2564

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 63 ถึง 31 พ.ค. 64 โดยชนิ ดของข้าว คือ

ข้าวเปลื อกหอมมะลิ

ข้าวเปลื อกหอมมะลินอกพื้นที่

ข้าวเปลื อกเจ้า

ข้าวเปลือ กหอมปทุมธานี

ข้าวเปลื อกเหนี ยว ณ.ราค าความชื้นไม่เกิน15 เปอ ร์เซ็น ไม่เกินครัวเรื อนละ40ไร่ จำนวนประมาณ 4.5 ล้านค รัวเรื อน

ส่วนมา ตรการคู่ขน านประกอบด้วย มาต รการรั กษาเส ถียรภาพราค าข้าวเป ลือก ปีการผ ลิต 2563/64 ผ่าน

โคร งการสินเชื่ อชะลอการขา ยข้าวเปลื อกนาปี วงเงิ นรวม 1.98 หมื่นล้ านบ าท โคร งการสินเชื่ อเพื่อ

รวบร วมข้าวและสร้ างมูลค่ าเพิ่มโดยสถ าบันเกษ ตรกร วงเ งินรวม 1.55 หมื่ นล้านบ าท

โครงการชดเ ชยดอกเบี้ ยให้ผู้ประกอบการค้ าข้าวในการเก็บสต็ อก ในอัต ราชดเชย

ดอกเบี้ ยร้อยละ 3 วงเงิ นรวม 610 ล้านบ าท ทั้ง 3 โครงการนี้ ค าดว่าจะสามารถดูดซั บอุป ทาน

ในช่วงที่ข้าวเปลื อกออกมาสู่ตลาดมาก โดยมีเป้าหม ายอยู่ที่ 7 ล้านตันข้าวเปลื อก

โครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลื อก และโคร งการยกระดั บคุณภาพ และต่อยอดด้านการตลาด

ข้าวหอมมะลิของประเทศไทย เรีย บเ รียงข้อมูล ทีมงานเเอ ดมิน สวั สดิการ ทันข่าว4.0

ข้อมูลmumkhao

Show More