ตร วจสอบคุณสมบั ติโคร งการคนละค รึ่ง

เตรี ยมตัวกันหรือยัง พรุ่งนี้แล้วนะ สำหรับโครงการคนละครึ่ง เป็นหนึ่งในมาตร การก ระตุ้นเศร ษฐกิจ

ของรั ฐบ าลที่จะช่ วยฟื้ นฟูเศร ษฐกิ จระดับฐานราก ให้ผู้ค้ าร ายเล็กเช่ นกลุ่มหาบเร่แผงลอยโดยเป็น

การร่วมจ่ายเงิ นซื้อสินค้ าระหว่างรั ฐบ าลกับประชาช นคนละครึ่ง ไม่เกินวันละ 150 บ าทต่อคน

หรือไม่เกิน 3,000 บ าทตลอดโค รงการฯ เดือน ต.ค.ถึง ธ.ค. 63 รวมวงเ งิน 30,000 ล้านบ าท

สำหรับคุณสม บัติของผู้ล งทะเบี ยนรับ สิทธิ์มีดังนี้

บั ตรประ จำตัวประชาช น และบุค คลสัญช าติไทย

อายุ 18 ปีขึ้นไป ณ วันที่ล งทะเบี ยน

กำหนดโควตา 10 ล้านคน หรือจนะกว่าสิ ทธิ์จะหมด

ส่วนผู้ที่ไม่มีสิ ทธิ์ล งทะเบี ยนดังกล่าวนั้น ได้แก่

ผู้ถือบั ตรสวัสดิ การแห่งรั ฐ บัตรคนจน เพราะรั ฐอุดหนุนเ งิน 1500 บ าท ซื้อสินค้ าที่ร้านธงฟ้าอยู่แล้ว

ผู้ที่เลือกเข้าร่วมโครงการช้ อปดีมีคืน เพื่อนำค่ าใช้จ่ายจ ริงแต่ไม่เกิน 30,000 บ าท

ไปลดห ย่อนภ าษีปี 2563 เท่ากับว่าต้องเลือกเข้าร่วมโครงการใดโครงการหนึ่ งเท่านั้น

อย่ างไรก็ตาม โครงการคนละค รึ่งรั ฐบ าลจะเ ปิดให้ลงทะเบี ยนผ่านเว็ บไซต์ www.คนละค รึ่ง.com

ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 63 เป็นต้นไป เพื่อขอสิ ทธิ์โดยจะได้รับ SMS ยืนยั นอีกครั้งหลังจากล งทะเบี ยน

เริ่มใช้สิ ทธิ์กับร้านค้ าที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค.-31 ธ.ค. 63

ที่สำคัญต้องใช้สิ ทธิ์ครั้งแรกภายใน 14 วันไม่เช่นนั้นจะถูกตั ดสิ ทธิ์ทันที

ข้อมูลmumkhao

Show More