ชาวบ้ านแ ห่ทำบุญดอนปู่ตา บ้ านหนองบัวบ าน

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น.ผู้สื่อข่าวร ายงานจากดอนปู่ตาพ่ อทองมา บ้ านหนองบัวบ าน

หมู่ที่ 5 ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ว่า วันนี้ที่ดอนปู่ตาบ้ านหนองบัวบ านเต็มไปด้วยคนชอบหา

ตัวเล ขต่างก็เข้าไหว้รูปปั้นปู่ทองมาที่ชาวบ้ านมีความศรัทธาจึงมีชาวบ้ านแ ห่กันมานำค้นเงิ นมาร่วม

บริจ าคเพื่อกร รมการชาวบ้ านหนองบัวบ านจะได้รวบรวมปัจจัยที่ชาวเดินเดินทางจากทุ กสารทิศ

เพื่อมาร่วมบุญมีชาวบ้ านที่โช คดีในครั้งที่ผ่านมาหลายพันคนนำเงิ นที่ได้จากความโช คดีมา

ร่วมบริจ าคกันจำนวนมากเพื่อนำเ งินที่ไปสร่างอาค ารอเ นกปร ะสงค์ภายในดินสาธารณะดอน

ปู่ตาขณะน้กำลีงตั้งเสาสำหรับที่บริเ วณภานในลานอเนกประสงค์ของดอนปู่ตาเต็มไปด้วย

ชาวบ้ านที่มารับฟังการแสดงของหมอลำเพื่อมาฉลองที่ดอนปู่ตาของปู่ทองมาโดยเฉพาะ

ที่ลานหน้าศาลพ่ อปู่และรูปเหมือนของปู่ทองมามีชาวบ้ านแก่มากราบไหว้และนำต้นเ งิน

มาร่วมบริ จาคและเพื่อขอพรขอโช คลาภกันประกอบกับวันนี้ช่วงบ่ ายจะมีการทำพิธีรำ


บวงสรวงถวายปู่ทองมาแบะขอเล ขเด็ ดกันชาวบ้ านยังแน่นเพื่อรอตัวเ ลข สามตัวสองตัวกัน

ยิ่ งใกล้วันห วยออกหลังพิธีขอห วยเสร็จ ชาวบ้ านร่วมกันเฮเสี ยงดังลั่นดอนปู่ตาม

และมีการโชว์ตัวเล ขสามตัวคือ 941 ส่วนสองตัวคือ 98 สุดแท้แต่ด วงใครด วงมันสำหรับ

ตัวเ ลขที่คนถามหาบ่อยคือ 98 ถือว่าเป็นเล ขดังตามแผงข ายล๊อตเตอรี่

ไม่มีข าย ราค าแพงใบละ 300 ถึง 500 บ าทก็ไม่มีข าย

ข้อมูลsiamnews

Show More