หนุ่ มโคร าชไม่ทิ้ งกัน หอ บหิ้ วข้าวกล่ องขึ้นรถฝ่าน้ำท่ วม ช่ว ยเหลื อพี่น้องจังหวั ดเดี ยวกัน

เรี ยกได้ว่าเป็นเรื่ องราวที่มีคนแห่เข้ามาแส ดงความคิ ดเห็นกันเป็นจำน วนมาก หลังผู้ใช้เฟ ซบุ๊ก Suchet Yutthonglang

ได้โพ สต์ภาพสิ่งของที่นำไปช่วยเหลื อผู้ประสบภั ยในครั้งนี้ พร้ อมข้อความระบุว่า ภา รกิจช่ วยเหลือ

เยี ยวย า ซับน้ำตา ผู้ประสบภั ยน้ำท่ วม อ.ปักธงชัย จ.นครร าชสีมา ครับ ทีแร กตั้งเป้ าจะไปที่ อ.ปากช่อง

แต่ทางป ากช่องน้ำแ ห้งแล้ว เห ตุการณ์ต่าง ๆ เข้าสู่ภาว ะปกติแล้ว จึงขอติ ดตามเจ้ าหน้าที่กู้ภั ย

ไปที่ อ.ปักธ งชัย เพื่อช่ วยเหลื อผู้ประสบภั ยน้ำท่ วม ทีมงานของเรานำข้าว 300 กล่อง

และน้ำดื่ม 1,200 ขวด ร่วมเ ดินทางกับทีมกู้ภั ย เข้าพื้นที่จริง มอบช่ วยเหลื อผู้ประสบภั ยในเบื้ องต้น

ผมขออนุญ าตเป็นตัวแทนชาวโ คราช ขอกราบข อบพระคุณผู้ร่ วมบริจ าคทุ กท่าน ทั้งออกนามก็ดี

และไม่ออกนามก็ดี กร าบขอบพ ระคุณที มงานตื่นตั้งแต่ตี 4 มาทำอาหาร และร่วมกันเดิ นทางนำมอบอย่ างเต็มที่

กรา บขอบพร ะคุณเจ้าหน้าที่กู้ภั ยทุ กหน่วย จากทั่วประเทศที่เข้ามาช่วยเหลื อชาวโคราชอย่ างเร่ งด่ วน

ทำงานหามรุ่ งหามค่ำเพื่ อช่วยเห ลือ กราบขอบพร ะคุณผู้ใจบุ ญจากทุ ก ๆ สายทั่ วประเทศที่หลั่ งไห ลมามอบ

ความรักความห่ วงใยให้พี่น้องโคร าชในครั้งนี้ ไม่มีใ ครอยู่ตกอยู่ในส ภาวะเล วร้ ายเช่ นนี้

แต่เมื่อเห ตุเกิ ดแล้วเราทุ กคนต้องช่ วยโอ บอุ้มดูแลซึ่งกันและกั นครับ กราบข อบพระคุ ณอีกครั้งด้ว ยหัวใจ

มีไม่ม ากแต่อย ากแบ่ งปันท่าช้างอ อนทัวร์ มืออ าสา

ข้อมูลsiamnews

Show More