ฮื อฮา ชาวบ้ านเจอเต่ าสมเ ด็จ 8 อ งค์ 9 ชั้น พร้อมเผ ยความเชื่ อโบร าณ

วันที่ 14 ต.ค. 63 ผู้สื่อข่าวรา ยงานว่ามีคนเจอเต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งมีน้ำห นักเกื อบ 3 กิโลกรัม

ถูกเลี้ ยงอยู่ในบ่อสี่เหลี่ ยมใช้อิ ฐกันเป็นคอ กชั่วคร าวปิ ดทั บด้วยแ ผงไม้ไผ่ ภายในวัดโขลงสุวร รณคีรี

หมู่ที่ 6 ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี หลังมีชาวบ้ านจับได้และนำมาถว ายให้กับพระครู ใบฎีกาสุ พจน์

ธีร วโส เจ้าอาวาสวัดนำมาเลี้ ยง โดยให้กินพื ชผัก ผลไม้ ด้วยความสงส าร เต่าตัวนี้มีรูปร่ างแป ลก

ประหล าดกว่าเต่าทั่วไปที่เคยพบเห็นมา เนื่ องจากบริเ วณบนหลังหรือกระด องจะมีลักษณะคล้ ายรูป

พระสมเด็ จวัดร ะฆังมีฐ านเป็นชั้นๆ อยู่หลายอ งค์เรี ยงแถว 2 ฝั่ง ตรงกลางกระดองจะมีเส้นสีเห ลือง

กั้นกลางพบได้น้อยมาก พอเอามืออุ้มดูที่ด้านท้องมีสีเหลื องเข้มส วยงาม พบว่าเป็นเต่าที่ห าย าก

พระครูใ บฎีกาสุพ จน์ ธีรวโส เจ้าอาวาสวัด เปิ ดเผ ยว่า เต่าประหล าดตัวนี้ได้คลานเข้าบ้ านของ

ชาวบ้ านหลังหนึ่ง โดยชาวบ้ านสงส ารจึงได้นำมาให้วัดเลี้ ยงดูแล ลักษณะเต่าตัวนี้สังเกตที่

กระด องจะมีรูปคล้ ายพระสมเ ด็จขึ้นอยู่ทุ กจุด ที่สันของกระด องตามธร รมดาจะเป็นสีเดี ยวกันทั้งหมด

แต่เต่าตัวนี้จะมีเส้นสีทองตั ดอยู่ตรงกลาง ใต้ท้องก็เป็นสีทอ งเข้มทั้งหมด แต่หากเป็นเต่าทั่วไปจะ

มีลัก ษณะแนวสันเป็นสีดำหมด ถือเป็นเต่ าที่หาย ากที่สำคั ญหากสังเกตอย่ างละเอี ยดจะพบบน

กระดองเต่ามีรูปคล้ ายพระสมเด็ จวัดระฆั งจริงๆ ทรงแบบ 4 เหลี่ยม และบ างรูปยังมองคล้ ายพระสมเ ด็จจิ ตรลดา

ที่จะเป็นรูปสา มเหลี่ ยมอีกด้วย เมื่อนำพระส มเด็จลักษณะ ทรง 4 เหลี่ ยมจริงๆ มาวางเปรี ยบเที ยบพบว่า

คล้ายกับเป็นพระสมเ ด็จจริงๆ บริเวณกระดองมีลักษณะเป็นค ลื่นชั้นๆ เรี ยงขึ้นเป็นแถว

นับดูแล้วได้ประมาณ 9 ชั้น เมื่อลองนับที่กระดองได้ข้างละ 4 องค์ รวม 2 ข้าง ได้ 8 องค์

ในสมัยโบราณมีความเชื่ อกันเรื่องเต่าที่มีอายุยืน ถือเป็นเต่าที่มีความเป็นสิ ริมงคล

มีความเด่ นทางด้านให้โช คลาภ อย่ างไรก็ตามเมื่อสอบถามเจ้าอาว าสวัดทร าบว่าชาวบ้ านแถว

นี้ยังไม่ค่อยมีใครรู้หรือพบเห็นว่ามีเต่าลักษณะแป ลกประหลาดโบราณแบบนี้มาก่อน

ข้อมูลsiamnews

Show More