ดว งดี 3วันเ กิด มีเงิ นเต็มเป๋า ร่ำร วยเงิ นทองกองเต็ มบ้ าน

เกิ ดวันจั นทร์

ดว งชะต าน่าหดหู่ไม่น้อย อะไรที่ค าดคิดไว้ 3 เดื อนก่อนหน้านี้

ก็ไม่ได้เป็นต ามเป้าหมายที่ตั้งเป้าไว้ เงิ นทองที่เก็บสะสมอ อมมานาน

ก็มีเห ตุต้องถูกเบิ กถอนออ กไปใช้จ่ายแทบจะหมด ดว งชะต าท่าน

มีเกณฑ์ที่ดีในเรื่ อ งของการเงิ นโช คลาภ และคู่ค รอง

มีเกณฑ์จะได้เจอผู้ใหญ่ใจดี มีฐ านะ และเอ็ นดูในตัวเราเข้า

มาช่ วยเห ลือเรื่ อ งเงิ นทองและห นี้สิน หากคุยกันถูกคอ

นิสั ยไปด้วยกันได้ คบกันนานเกิน 2 ปีมีโอ กาสสูงที่จะได้แต่งง าน

กัน ดว งชะต าท่าน มีเกณฑ์เป็นเศ ร ษฐีใหม่ ป้ายแดง มีด วงโช คล าภตลอดปี

เกิ ดวันอา ทิตย์

เป็นดว งชะต าที่แปลกอย่ างคือ ขยันทำงาน มีงานเข้ามาตลอด แต่มักเก็บเงิ นไม่อยู่

จะเก็บเงิ นตั้ งตัวทีไรมีเห ตุมีเ รื่ อ งให้ต้องควักเงิ นเก็บอ อมออ กมาใช้ทุ กที

ระ วังนิสัยขี้สงส ารตัวเองให้ดี จะพาตนเองลำบ าก

เอ็นดูเขามากร ะวั งตัวเองจะเดื อดร้ อน ชะต าชี วิตไม่มีอะไรแน่นอนอย่ า

เพิ่งคิดการใ หญ่ใช้จ่ายสิ่งที่ฟุ่ มเฟื่อ ยไม่จำเป็น เอาแค่พอประมาน

ถือเป็นของข วัญ เป็นร างวัลชี วิตให้กับตัวเองบ้ างพอได้

เกิ ดวันเส าร์

เป็นปีที่เกิ ดการเปลื่ ยนแปล งหลายอย่ างในชีวิ ตท่าน

บ างเรื่ องก็ตั้งตัวแทบไม่ทัน ขอเพียงใจสู้อย่ าเพิ่งท้อถ อย

สิ่งดีกำลังจะใกล้เข้ ามาในชีวิ ตโช คชะต ากำลังท ดสอบคว ามอดทนความมานะของท่าน

ข้อมูลangelmagazines

Show More