กร มอุตุฯเตื อน พื้นที่ เตรี ยมตัวรั บมือฝนต กห นัก

วันที่ 18 ต.ค. 2563 พย ากรณ์อาก าศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมร สุมกำลังแ รงพา ดผ่ านภาคกล างตอนล่าง

ภาคใ ต้ตอนบน และภาคตะวันอ อก เข้าสู่หย่อมความกดอาก าศต่ำบริเ วณประเท ศกัมพูชา

ประกอบกับมร สุมตะวันตกเฉี ยงใต้ที่พัดปกคลุ มทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย

ยังคงมีกำลังแ รง ทำให้ประเทศไทยมีฝนต กต่อเนื่ อง และมีฝนตกหนักบ างแห่ งบริเ วณ

ภาคตะวันอ อกเฉี ยงเห นือ ภาคกลาง ภาคตะวันอ อก และภาคใต้ ขอให้ประชาช นบริเ วณ

ดังกล่าวร ะวังอันตร ายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิ ดน้ำท่ วมฉับพ ลันและน้ำป่าไห ลหล ากได้

สำหรับคลื่ นลมบริเ วณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแ รง โดยทะเลอั นดามันคลื่นสูง 2-3 เมตร

ส่วนบริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเ วณดังกล่าวควรเดินเรือ

ด้วยความร ะมัดร ะวัง และเรื อเล็กคว รงดการเดิ นเรื อในระยะนี้ เนื่ องจากขณะนี้ประเท ศไทยมีฝนต กต่อเนื่ อง

ดังนั้นสภ าพอา กาศไม่เอื้ อต่อการส ะสมของฝุ่นละออง หม อกควัน พย ากรณ์อาก าศสำหรับ

ประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้

สภาพอ ากาศวันนี้ มรสุมทำไ ทยมีฝนต่อเนื่ อง กทม.ตกร้อยละ 70 ของพื้นที่

ข้อมูลmumkhao

Show More