เปิ ดวิธีเติ มเงิ น G-Wallet เข้าแอ ปฯ เป๋าตัง เพื่อใช้จ่ ายในโครงการ คนละครึ่ง

คนละครึ่ง คือโครงการของรั ฐบ าล จัดทำขึ้นเพื่อกระตุ้ นการจับจ่ ายใช้สอยภายในประเทศ

บร รเทาภ าระค่ าใช้จ่ายให้ประชาชนและช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ าร ายย่ อย

เป็นการสนั บสนุนเศร ษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศ รษฐกิจของประเทศในอ งค์รวม

โดยเปิ ดลงท ะเบี ยน ตั้งแต่ วันที่ 16 ตุลาคม ที่ผ่านมา และสามารถใช้สิ ทธิได้ตั้งแต่ 23 ตุลาคม 2563

โดยผู้ที่ผ่านการยื นยันนั้น สามารถใช้จ่ายเ งินได้ผ่านแอ ปเป๋าตัง

วิธีการติ ดตั้ง และลงทะเบี ยน

1.เปิ ดแอปฯ APP Store หรือ Google Play หรือ Play Store

รองรั บโทรศั พท์ที่ใช้ Android 5.0+ ขึ้นไป หรือ iPhone ที่มี iOS 9.0+ ขึ้นไป

2.พิม พ์ค้นหา เป๋าตัง ในช่องค้นหา

3.เลือก GET หรือ เลือกติ ดตั้ง

4.ระบุ เบอร์มือถือ

5.ยืนยัน OTP 6 หลักที่ได้รับจาก SMS ตามเบอร์ที่กรอกในหน้าแรก

6.กดเลือกย อมรับเงื่ อนไขการใช้บริก าร และกด ตกลง

7.ระบุ PIN เป็นตัวเ ลข 6 หลักเป็นรหัสที่ต้องใช้ในการทำรา ยการทุกครั้ง

8.ยืนยันการตั้งค่ ารหัส PIN 6 หลัก

9ผูกบั ญชี หรือเ ปิด G-Wallet ได้จากหน้านี้

วิธียืนยั นตัวตน

1.เลือก G-Wallet เพื่อยืนยั นตัวตน

2.1 กรณีลงทะเบี ยนแล้ว เลือกเข้าใช้งาน G-Wallet เพื่อยืนยั นตัวตน

2.2 กร ณียังไม่ได้ลงทะเบี ยน เลือกลงทะเบี ยน G-Wallet กับโค รงการ

3.ยอมรั บข้อตกลงการให้ข้อมูลและการให้ความยิ นยอมข้อมูลส่ วนบุคคล

4.ยืนยันด้วยบั ตรประชาช น กรณียืนยันด้วย Krungthai NEXT ต้องทำการ ระบุ PIN 6 หลัก และข้ามไปขั้นตอนที่ 6

5.สแกนและกรอกข้อมูลบัตรประชาช น

6.ยืนยันรหัส OTP กรณียืนยันด้วย Krungthai NEXT ข้ามไปขั้นตอนที่ 8

7.สแกนใบหน้า

8.ยืนยันตัวตนสำเร็จ จะแสดงหน้า Home G-Wallet

วิธีการเติ มเงิ น G-Wallet

การเติมเงิ นผ่านตู้ ATM ธนาค ารกรุงไทย (หน้าจอใหม่)

1.เลือก เติมเงิ น

2.เลือก เติมเงิ น พร้อ มเพย์

3.เลือก ประเภทบัญชี

4.ระบุ หมายเลข G-Wallet ID 15 หลัก และ จำนวนเงิ น

ตรว จสอบข้อมูล

5.เลือก ตกลง เพื่อยืนยันรา ยการ

การเติมเงิ นผ่านตู้ ATM ธนาค ารกรุงไทย (หน้าจอเก่า)

1.เลือก เติมเงิ น/สมัคร/บริการ พร้อมเ พย์

2.เลือก เติมเ งินพร้อมเ พย์ 3.เลือก ประเภทบั ญชี

4.ระบุ หมายเลข G-Wallet ID 15 หลัก และ จำนวนเ งิน ตร วจสอบข้อมูล

5.เลือก ตกลง เพื่อยืนยันร ายการ

เติมเงิ นผ่าน Krungthai NEXT

1.เลือกเมนูเติมเงิ น

2.เลือก เติมเงิ น G-Wallet (G-Wallet)

3.ระบุ หมายเลข G-Wallet 15 หลัก

4.ระบุจำนวนเงิ น และกดปุ่ม ถัดไป

5.ตรวจสอบข้อมูล และกดปุ่ม ยืนยัน

6.กรอกรหัส PIN กรณีผู้ใช้ยังไม่เคยยืนยั นตัวตนเข้าสู่ระบบด้วยรหัส PIN

7.กดปุ่ม เสร็จสิ้น ทำรา ยการสำเร็จ วิธีการใช้สิ ทธิคนละครึ่ง 1.เข้าสู่เมนู คนละครึ่งเพื่อใช้สิ ทธิ

2.กดปุ่มสแกน QR เพื่อใช้สิ ทธิ

3.สแกน QR ร้านค้ าถุงเ งิน

4.ยืนยันการชำระเงิ น

5.ใส่รหัส PIN 6 หลัก

6.บันทึกสลิปทำร ายการสำเร็จ

ข้อมูลsiamtopic

Show More