ชา ยชร าวัย 82 ปียกบ้ านราค า 16 ล้านให้คนไร้บ้ านอยู่ฟรีๆ

โดยหลักประเพ ณีทั่วไปแล้ว หากว่าบร รพบุรุ ษจากโลกนี้ไป ลู กหล านก็จะต้องได้รับมร ดกที่เห ลือ

ต่อจากบร รพบุรุษอีกที ซึ่งทรั พย์สินเหล่านี้ก็รวมถึงบ้ าน ที่ดิน เงิ นทองและกิ จการทั้งหมด

แต่ว่าเรื่ องร าวในวันนี้กลับตรงกันข้ามอย่ างสิ้นเชิง สื่อต่างประเ ทศเปิ ดเผยว่า ที่ประเ ทศเวี ยดนาม

มีช ายชราวัย 82 ปีคนหนึ่ง ได้เขียนพินัยกรรมไว้อย่ างนี้ว่าบ้ านของเขาจะต้องให้คนไร้บ้ านอยู่

อาศั ยเท่านั้นทันทีที่เรื่ องราวของช ายชร าชาวเวียดนามคนนี้ถูกสื่อเ ผยแ พร่ออกไป

ก็กลายเป็นเรื่ องราวที่ผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่ างมาก เพราะมันน่าแปล กมาก

ที่จะยกบ้ านของตนเองให้กับคนแป ลกหน้าอาศัย แทนที่จะเป็นลู กหลานของตนเองแห ล่ง

ข่าวท้ องถิ่นรา ยงานว่า ชายช ราคนนี้มีนามว่า Hea De วัย 82 ปี อาศัยอยู่ในเ ขต

Phu Nhuan ซอย 7 ตลอดระยะเวลา 45 ปี เขาได้ปล่ อยบ้ านที่มีพื้นที่กว้าง 120

ตารางเมตรนี้ให้คนย ากไร้ที่ไม่มีที่พักอาศั ยหรือนักเรี ยนที่ไม่มีเ งินค่ าเช่าหออยู่แบบฟ รีๆชาย

ชร าย้อนนึกถึงในอดีตเมื่อหล ายสิ บปีก่อน ขณะที่เขาได้เดินทางไปเยี่ ยมญ าติที่นครโฮจิมิ นห์

ขณะที่กำลังเดิ นๆ อยู่ตามทางเดิ นนั้นเอง เขาก็พบกับห ญิงคนหนึ่งที่ดูสิ้ นหวัง ไม่มีจุดหมายปลายทาง

เขาจึงเข้าไปถามไถ่ จึงทำให้ทราบภายหลังว่าเธอไม่มีเ งินเช่าบ้ านอยู่ ย ากไร้แ ม้กระทั่งที่พักก็ไม่มี

นั่นทำให้ช ายช ราคนนี้ตั ดสินใจนำบ้ านหลังดังกล่าวออกมาตั้งเป็นหอพักเพื่อให้คนย ากไร้ได้อยู่อา ศัยแบ บฟรีๆ

แต่หลังจากนั้นไม่นาน ก็มีนักเรี ยนที่ย้ ายมาเรี ยนและไม่มีเงิ นค่ าเช่าหอก็มาขออาศัยด้วยจำนวนมาก

เมื่อเวลาผ่านไป อายุของช ายชรา Hea De ก็มากขึ้นเรื่อยๆ เขาเริ่มไม่มีเรี่ยวแ รง ส่วนลู กหลา นก็มีฐานะที่ดี

มีธุรกิจของตนเอง ทำให้เขาไม่ค่อยเป็นห่ วงอะไรมาก และก็เป็นช่วงเวลาที่มีคนมาขอซื้อบ้ านหลังดังกล่าว

กับชายชรา โดยเสนอราค าซื้อจำนวน 1,200 ล้านดงเวียดนาม (ประมาณ 16.29 ล้านบ าท) แต่ชายชรากลับไม่ยอม

โดยเขาให้เห ตุผลว่า “บ้ านหลังนี้ควรเก็บไว้ให้กับคนย ากไร้ที่ไม่มีที่พักพิงดีกว่า” ชายชรา Hea De

ได้แบ่งบ้ านหลังนี้เป็นห้องเล็กๆ มากมาย เพื่อให้คนสามารถพักอาศัยได้มากขึ้น

ชีวิ ตบั้นปล ายของชายชราก็อาศัยร่วมกับผู้คนที่มาอาศัยในบ้ านของเขา เขารู้สึกว่ามันมีความหมายอย่ างมาก

ในตอนแรกภรรย าของเขาไม่เห็นด้วยกับการตั ดสินใจของเขา เนื่องจากเธออย ากเก็บบ้ านหลังนี้ให้ลู กๆ

แต่ชายชราก็ยืนกรานที่จะทำอย่ างที่ได้คิดไว้ จนในที่สุดเธอก็จำใจตอบตกลง

เขาได้เขียนพินัยกรรมว่าบ้ านหลังนี้จะเก็บไว้เป็นที่อยู่อาศัยของคนย ากไร้ และจะไม่มีใครได้ครอบครองเด็ดข าด

(ข่าวต้นฉบับไม่ได้ระบุรา ยละเอียดตรงนี้ไว้ว่าใครได้คร อบครอง)

หนึ่งในเ ด็กนักศึกษาที่ได้รับการช่วยเหลือจากชายชราที่ชื่อ Nhi กล่าวว่า “ตอนที่อาศัยอยู่ที่นี่

ชายชราได้ช่วยเหลื อพวกเรามากมาย หากห้องพักมีอะไรชำรุ ดก็จะมาช่วยซ่ อมแ ซม

ช่างเป็นผู้ชายที่อบอุ่นเหลือเกิน ในช่วงเวลาว่างเขาก็จะมาสอนภาษาอังกฤษให้เราด้วย”

ชายชร ายังบอกอีกว่า “นี่คือสิ่งที่มีความหมายมากที่สุดในชี วิตที่เขาเคยทำ”

คนทั้งประเท ศต่างบอกว่าเขาเป็นผู้ประเส ริฐที่สุดเท่าที่เคยพบมาทั้งชี วิต

ข้อมูลdailyliveexpress

Show More