บริษั ทไทรอั มพ์ มอเต อร์ ไทยแล นด์ จำกัด เปิ ดรับสมั ครฝ่ายผลิ ตจำน วนมาก รา ยได้เฉ ลี่ย 12000-20000 บ./ด. วุฒิม.3 ขึ้นไป

บริ ษัท ไทร อัมพ์ มอเต อร์ ไทยแ ลนด์ จำกัด เปิ ดรับส มัคร ฝ่ายผ ลิต จำน วนมาก

รา ยได้เฉ ลี่ย 12,000 บ าทถึง 20,000 บ าทต่อเดื อน วุฒิม 3 ขึ้นไป

บริษัท ไทรอั มพ์ มอเต อร์ไซเคิ ลส์ (ไทยแ ลนด์) จำกัด Motorcycle Thailand

ประก อบธุรกิจเป็นผู้ผลิ ตรถจักรย านยนต์ร วมทั้งอะไ หล่ ส่วนประกอบตล อดจนเครื่ องมือและอุปกร ณ์อิ่นๆที่ใช้

การผลิ ตอุป กรณ์ขนส่ง

รับสมั ครพนั กงาน เข้าทำงาน แผนก Machining / แผนก Powder Paint /แผนก สโ ตร์

/แผนก Mould /แผนก Kitting /แผนก ปร ะกอบ Line 2

รับสมั ครงานโดย : บริษัท เอ็ นพีเอส 257 กรุ๊ปจำกัด

เข้าทำงานที่ : บริ ษัท ไทรอั มพ์ มอเตอ ร์ไซเ คิลส์ (ไทยแล นด์) จำกัด โรง .4 เฟส4 / โรง 5 เฟส8

เปิ ดรับสมั ครพนักงานเพ ศชาย (เพศห ญิงสมัครรอ)

มีประสบก ารณ์โรงงาน

คุณส มบัติ

-ชาย/ห ญิง 18-35 ปี

-วุ ฒิการศึ กษาม 3 ขึ้นไป

-ช ายพ้นภาร ะทางทห ารแล้ว

-วันทำงาน ทำงานวันจั นทร์-วันศุ กร์วันละ 8 ชั่วโมง

สวั สดิการและค่ าแ รง

-ค่ าแ รง

อา ยุงาน 1-2 สัปดาห์ 10,130 บ าทต่อเ ดือน

อา ยุงาน 1 ถึง 13 สัปดาห์ขึ้นไป 1,200 บ าทต่อเดื อน

-ค่ าอาหารกลางวัน 35 บ าทต่อวัน

-ค่ าอาหารกลางดึก 40 บ าทต่อวัน

-ค่ าอาหารวันหยุด 40 บ าทต่อวัน

-ค่ าอาหาร OT 20 บ าทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 200 /400 /800 บ าทต่อเดื อน

-ค่ ากะ 140 บ าทต่อคืน

-โบนัสรา ยสัปดาห์ 200 บ าทต่อสัปดาห์

-ประกัน 100,000 บ าท

-มีรถรับ/ส่ง หลายสาย

ผู้ที่หางาน สนใจสมั ครงาน สามารถติ ดต่อได้ที่อ อฟฟิศ หน้านิคม อมตะห้อง A9

หรือ ติดต่อส มัครงานได้ที่ ป้อมรปภ.

บริษัท ไทรอัมพ์ มอเ ตอร์ ไทยแ ลนด์ จำกัด Triumph Motorcycles

ตำบล บ้ านเก่า อำเภอพ านทอง ชลบุรี 20160

โทร 086- 337- 5878 , 086 -337- 5879

ข้อมูล2benews

Show More