เป็นบุ ญตาที่ได้เห็น หล วงปู่ชื่น เดิ นธุด งค์

กล ายเป็นอีกเรื่ องราวที่สร้ างความประทั บใจให้กับผู้คนที่พบเห็นและช าวโซเชี ยลเป็นจำน วนมาก

เมื่ อได้มีผู้ใช้เฟ ซบุ๊ค Pad Sahattaya ได้โพสต์ค วามประทับใจเมื่อได้เจอกับพระธุ ดงค์รูปหนึ่ง

ซึ่ง Pad Sahattaya ได้กร าบพ ระท่านนี้และถว ายน้ำแ ก่ท่าน โดยเพร าะท่านนี้ได้รับน้ำและส่งคื น

เพราะน้ำในย่ ามของท่านเต็ มแล้วเป็นบุ ญเห ลือเกินเจ้าค่ะ กำลังจะไปท อดกฐิ นที่จั ตุรัส

ถึงบ้ านค่ ายประมาณ 8 โมงวันนี้ที่ 18 ต.ค. พบหลวงปู่ชื่นกำลังเ ดิน ธุดงค์ ได้กร าบท่าน

ได้รับพ รจากท่าน ถว ายน้ำ ท่านรับแต่ท่ านส่งคืน บอกว่าเต็มย่ ามแล้ว กราบ

ถว ายน้ำท่าน

ท่านรั บน้ำไว้ และส่งคื นให้เพราะน้ำในย่ ามของท่ านเต็มแล้ว

เมื่ อท่ านคื นน้ำให้ ท่านก็อ อกเดิ นทางไปธุ ดงค์ต่อ

ข้อมูลsiamstreet

Show More