น้องหมูทะปั งมากลู ก ล่าสุดมาในตรี มคุณน ายเครื่ องเพ ชร วิ บวั บทั้งคอทั้งหู

กลายเป็นเซเล บสุนั ขไปแล้วสำหรับ น้องห มูทะ เจ้าสุนั ขจ รที่ถูกคุ ณบูม รับไปเลี้ ยง เนื่ องจากคุณบูมได้

นั่งกินหมูกระท ะที่ร้ านและสังสร รค์ จนเผลออุ้มเจ้ าสุนั ขจรตัวนี้กลับบ้ านมา ทำให้คลิ ปดังกล่าวกล ายเป็นไว รัลชั่ วข้ ามคืน

ล่าสุด (18 ตุลาคม 2563) คุณบูม ได้มีการโพ สต์รูปถ่ ายน้องหมูท ะลงเฟ ซบุ๊ก Yutthaphum Kaewekhem อีกครั้ง

อัปเด ตความเป็นอยู่ให้ช าวโซเชี ยลได้ชมกับพั ฒนาการจากห มาจร ที่กลายเป็นหม าเซเล บครา วนี้มา

พร้อมกับภ าพของคว ามปัง เมื่อน้ องหมูทะ ถูกจั บประโค มด้วยเครื่ องเพ ชร ทั้งต่ างหู

และสร้ อยคอ เรี ยกว่ามาในธีมคุณนา ยเครื่ องเพ ชร

วันนี้มาในต รีม คุณน ายใส่เครื่ องเพ รช 150 ล้าน อยู่บ้ านหลังละ1000ล้ าน มีรถ100คัน มีคนรั บใช้ 150 คน แต่มีเงิ นในบั ญชี 20 บ าท

งานนี้ทำเอาช าวโซเชี ยลเอ็นดู พร้ อมกับกดไ ลก์และกดแ ชร์กันชนิ ดที่ว่าสนั่นโซเชี ยล

เมื่อได้เห็นทีท่ าของเจ้ าหมูทะ กับช็ อตเชิ ดหน้า และเมี ยงมอง ปังม ากลูก

ข้อมูลsiamstreet

Show More