ฤท ธิ์พ ายุฝนต กไม่ห ยุด น้ำป่ าซั ดถน นข าด ไม่สาม ารถสั ญจ รได้

วันที่ 18 ตุลาคม 2563 ผู้สื่อข่ าว สย ามนิวส์ รา ยงานว่า จากกร ณีที่ฝนต กติ ดต่อกันหลายวันทำให้น้ำป่ าจากห้ วยขุนแก้ว

จ.อุทั ยธานี ไห ลหล ากเข้าท่ วมพื้นที่ ทางการเกษ ตรของประชาช นในพื้นที่ ต.วังตะเคี ยน อ.หนองมะโ มง จ.ชัยน าท

ได้รับคว ามเสี ยห ายเป็นวงกว้ าง นอกจากนี้ ยังพ บว่า มว ลน้ำดังกล่าวที่ไห ลจากคล องห้วยค ต-วังหมัน

ไหลเข้าสู่พื้นที่ตำบ ลวังห มัน อำเภ อวัดสิ งห์ จำน วนมาก ทำให้ล้ นคล องไห ลข้ามถน นสายวังห มัน-หน องโสน

บริเ วณ หมู่ 4 ต.วังหมัน จนข าดทำให้ไม่สาม ารถสั ญจ รผ่านได้ หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องได้นำป้ ายมาติ ดตั้งเตื อน

ปิ ดถน นห้ามสั ญจรจากการส อบถาม นายธน าวุฒิ พร มมา ผู้ช่ วยผู้ใหญ่บ้ าน ม.4 ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยน าท

เปิ ดเผยว่า เมื่อช่ วงเช้าที่ผ่านมาน้ำจากคลองห้วยค ต-วังหมัน ที่ไห ลมาจาก จ.อุทั ยธานี ได้ล้ นข้ ามถนน

และกั ดเซ าะถน นจนข าด รถภายในหมู่บ้ านไม่สาม ารถสัญ จรได้ ชาวบ้ านต้องเลี่ ยงไปใช้เส้นท างอื่นแทน

โด ยตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมา ชาวบ้ านในพื้นที่ ได้ช่ วยกันกรอกกระส อบทร าย เพื่อนำไปกั้ นยังจุดต่างๆที่น้ำ

จะล้ นเข้าพื้นที่ไร่นา ซึ่งอย่ างไรก็ตาม ได้แจ้ งไปยังลู กบ้ านหากฝนยังต กลงมาก็ต้องเฝ้ าติ ดตามสถา นการณ์

ต่อไปทางด้านนายยุ ทธนา แรกขึ้น นายอำเภอวั ดสิงห์ เปิ ดเผยว่า ขณะนี้หน่ วยงานปกคร องส่วนท้องถิ่ นในพื้นที่

ได้ร่วมกับชาวบ้ าน ร่วมกันกรอกกระสอ บท ราย เพื่อทำเป็นพ นังกันน้ำไม่ให้ไหลเข้าท่วมพื้ นที่ทางการเก ษตร

ซึ่งขณะนี้ปริม าณน้ำดังกล่าวก็ได้ระบ ายลงสู่คล องชลปร ะทานส ายหลักได้มากแล้ว ซึ่งข ะนี้ยังไม่มีร ายงาน

ของพื้นที่ที่ประส บปัญ หาน้ำท่ วม นอกจากนี้ ยังได้กำชั บหน่วยงานปกค รองส่วนท้อง ถิ่นในพื้นที่

ให้เฝ้าร ะวังติ ดตาม และพร้ อมรับมือกับสถ านก ารณ์น้ำป่าไห ลหล าก ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูลsiamnews

Show More