ลูกห นี้เฮ ธนาค ารแห่ งประเท ศไทย สั่งให้สถ าบันการเงิ นคงสถ านะลูกห นี้ถึงสิ้นปี 63

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 กรุงเทพธุรกิจ รา ยงานว่า นางรุ่ง มัลลิกะมาส ผู้ช่วยผู้ว่าการ

สายเสถียรภาพระบบการเงิ นและยุทธศาสตร์องค์กร ธนาค ารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

เปิ ดเผยว่า หากดู SME ที่มีวงเงิ นสินเชื่ อไม่เกิน 100 ล้านบ าท ซึ่งเข้าสู่โครงการพักห นี้ตาม

พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงิ นแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบ

ทั้งสิ้น มีราว 1.05 ล้านบัญชี หรือคิดเป็นยอดห นี้ 1.35 ล้านล้านบ าท แบ่งเป็นลูกห นี้ธนาค ารรั ฐ

4 แสนล้านบ าท และลูกห นี้ธนาค ารพาณิชย์ 9.5 แสนล้านบ าทเบื้องต้น ธปท. มีการออกประกาศ

ให้สถาบันการเงิ นคงสถานการณ์การจัดชั้นลูกห นี้ SME กลุ่มนี้ ถึงสิ้นปี 2563 (Stand still)

เพื่อให้ลูกห นี้สามารถใช้เวลาช่วงที่เหลือ หลังจากหมดมาตรการพักห นี้ SME เป็นการทั่วไป

วันที่ 22 ตุลาคม นี้ ไปจนถึงสิ้นปี ในการเจรจาป รับเงื่ อนไขการชำระห นี้ต่าง ๆ กับสถาบันการเ งิน

ซึ่งจะช่วยไม่ให้ลูกห นี้เหล่านี้กลายเป็นห นี้เ สีย และเป็นการเพิ่มแร งจูงใจให้แบงก์เร่งดำเนินการ

ปรั บเงื่ อนไขการชำระห นี้ทั้งนี้ หากลูกห นี้ยังไม่สามารถกลับมาชำระห นี้ได้ตามปกติ หรืออาจจ่ายได้บ างส่วน

ธนาค ารพาณิชย์ยังคงมีม าตรการในการช่วยเหลือลูกห นี้อย่ างต่อเนื่อง จนกว่าจะกลับมามีร ายได้เพิ่มขึ้นเพียง

พอในการกลับมาชำระห นี้ได้ เช่ น การป รับเงื่อ นไขการชำระห นี้ตามความเหมาะสมของลูกห นี้แต่ละร าย

เพื่อไม่ให้กลายเป็น NPL และอาจมีมาตรการอื่น ๆ ตามความเหมาะสมต่อไป เช่ น

การลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่ อบั ตรเคร ดิตและสินเชื่ อส่วนบุค คล เป็นต้น

สำหรับกรณีที่ลูกห นี้ไปไม่ไหว หรือร ายได้ยังไม่กลับ ธนาค ารพาณิชย์ก็สามารถ

พิจารณาพักห นี้ให้ลูกห นี้เป็นการเฉพาะเป็นร ายกรณีได้อีกไม่เกิน 6 เดื อน

ในเบื้องต้น นับจากสิ้นปี 2563 จนถึงสิ้นเดื อนมิถุนายน 2564

ข้อมูลsiamstreet

Show More