เปิ ดเผ ย วิธีการใช้สิ ทธิคนละค รึ่ง 3,000 บ าท กดรับสิ ทธิในแอ พเป๋าตัง 150/วัน

วิธีการใช้สิ ทธิคนละครึ่ง รับ 3,000 บ าท

ลงทะเบี ยนรับสิ ทธิคนละครึ่ง 16 ตุลาคม เวลา 6.00 ถึง 23.00 น. สิท ธิมีจำกัดที่ 10 ล้านเท่านั้น ลงก่อนได้เปรียบ

เมื่อลงทะเบี ยนรับสิ ทธิผ่านแล้ว จะได้รับ SMS ยืน ยันภายใน 2-3วัน เมื่อได้สิ ทธิแล้ว ต้องรีบใช้ครั้งแรกภายใน 14 วัน

หากเลยกำหนดนี้แล้ว จะถูกยกเ ลิก และนำสิ ทธินั้นไปให้คนอื่นต่อไป

ตัวอย่ างการใช้สิ ทธิ คนละครึ่ง

รั ฐจ่ายให้สูงสุดวันละ 150 บ าท (ในวงเงิ น 3,000 บ าท)

วิธีใช้สิ ทธิ คนละครึ่ง 3000 บ าท

วิธีโหล ดแ อป เป๋าตัง เพื่อรับสิ ทธิคนละครึ่ง

รับสิ ทธิ เราไม่ทิ้งกันก็ลง คนละครึ่งได้

ตัวอย่ างที่ 1 : ซื้อสินค้ า 300 บ าท กดรับสิ ทธิ์ 150 บ าทในแอปเป๋าตัง และจะต้องเติมเงิ นเข้าแอป เป๋าตัง

ในเมนู G-Wallet อีก 150 บ าท แล้วสแกนเพื่อจ่ายให้ร้านค้ าได้

ตัวอย่ างที่ 2 : ซื้อสินค้ า 400 บ าท กดรับสิ ทธิ์ 150 บ าทในแอปเป๋าตัง และจะต้องเติมเงิ นเข้าแอป เป๋าตัง

ในเมนู G-Wallet อีก 250 บ าท จึงจะสแกนจ่ายเงิ นให้ร้านค้ าได้

*จะใช้สิ ทธิ คนละครึ่งวันไหน ค่อยเติมเงิ นเข้าแอปเป๋าตังวันนั้น (ไม่จำเป็นต้องเติมครั้งเดี่ยว 3,000 บ าท)

วิธีใช้สิ ทธิคนละครึ่ง

ขั้นตอนที่ 1 กดรับสิ ทธิคนละครึ่ง ป้ายสีส้มๆ รั ฐจ่ายให้สูงสุด 150 บ าท/วัน

ขั้นตอนที่ 2 ตร วจสอบสิ ทธิ์ ยอด เ งินที่ต้องจ่ายให้ร้านค้ า พร้อมกับ สแกน QR เพื่อใช้สิ ทธิ

ขั้นตอนที่ 3 ใช้สแกน QR ร้านค้ าที่เราจะจ่ายเงิ นด้วยสิ ทธิ์ คนละครึ่ง

ขั้นตอนที่ 4 ตร วจสอบข้อมูล “ยืน ยันการชำระเงิ น” ค่ าสินค้ า จะแสดงด้วยตัวเลขสีดำ สิท ธิ์คนละครึ่งจะแสดงสีส้มๆ

ขั้นตอนที่ 5 ใส่รหั สผ่าน หรือ รหัส PIN 6 หลัก

ขั้นตอนที่ 6 บันทึกสลิปทำรา ยการสำเร็จ “ทำรา ยการสำเร็จ”

หากมีการเปลี่ ยนแปลงจะแจ้ งให้ทราบในข่ าวต่อไป

ข้อมูลyoocod

Show More