สุดยิ่ งใหญ่ เริ่มแล้วพิธีแ ห่ทางเ รือหล วงพ่อป านคล องด่ าน

สุดยิ่ งใหญ่ เริ่มแล้วพิธีแ ห่ทางเรื อหล วงพ่อป านคล องด่ าน

เมื่ อวันที่ 20 ตุลาคม เพจ ข่าวส ารเมื องปร าการ v2 ได้โพ สต์ข้อควา มร ะบุว่า

สุดยิ่ งใหญ่ เริ่ มแล้วพิ ธีแ ห่ทางเรื อหลว งพ่อป านคลองด่ านงานสุดยิ่ งใหญ่ของชา วคล องด่านสมุ ทรปร าการ

งานแ ห่อ งค์หล วงพ่อปานท างน้ำและทางบก ภา พที่สี่ หล ายคนรอค อยรถแห่อ งค์หล วงพ่อปานทางบกระหว่ างการต กแต่งให้สว ยงาม

ภาพจ าก ไล ฟ์สด

เริ่ มแล้วชาวบ้ านมาร่ วมงานจำน วนมาก

สว ยง ามของคุช มสด

ภา พจาก ไล ฟ์สด

ขอ บคุณ ข่าวส ารเมื องปร าการ v2

ข้อมูลmumkhao

Show More