ลำป างหน าวแล้ว เกิ ดปราก ฎก ารณ์ น้ำค้ างบนย อดห ญ้า งดง ามคล้ ายแม่ค ะนิ้ง

เมื่ อวันนี้ 19 ตุลาคม 2563 ในพื้นที่จังหวั ดลำป างหลังจากที่มีฝนต กลงมาอย่ างต่อเนื่ อง

ตั้งแต่ช่วงเย็ นของวันที่ 18 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมาทั่วทั้งจังหวั ดลำปาง หลายพื้นที่มีอาก าศหน าวเ ย็น

โดยเฉพ าะในพื้นที่อำเภ อเถิน และได้มีผู้ใช้เฟ ซบุ๊ก ชื่อว่า หนุ่มด รีม วง ศ์ยศ เป็นนักจัดร ายการชื่ อดัง

ของอำเ ภอเถิน ได้ถ่ ายรูปน้ำค้ างที่เก าะบนยอดหญ้ าขาวโพ ลนไปทั่วบริเว ณสน ามหญ้ าภายใน

โรงเรี ยนล้อมแร ดวิทย าโดยมีลักษ ณะคล้ ายกับแม่คะนิ้ งมีความส วยง ามมาก หลังจากนำรู ปดังกล่ าว

โพ สต์ลงในเฟ ซบุ๊กส่วนตัว ได้มีผู้เข้ ามาแส ดงความคิ ดเห็ นเป็นจำน วนมาก ต่างชื่นช มและชอบบร รย ากาศ

ในคว ามส วยงามของน้ำค้ างบนยอดหญ้ าที่เกิ ดขึ้นในครั้งนี้จากการสอบถามเจ้าของเ ฟซบุ๊กที่ใช้ชื่ อว่า

หนุ่มด รีม วงศ์ย ศได้ชี้แจ งว่า ตนเองได้คุยกับทางอาจ ารย์ของโรงเรี ยนล้อมแร ดวิทย า

ซึ่งเคยเป็นศิ ษย์เก่าที่โรงเรี ยนแห่งนี้ ว่ามีน้ำค้ างบนยอ ดหญ้าเกิ ดขึ้นข าวโพลนเต็ มสนามฟุ ตบอลภายในโรงเรี ยนฯ

ตนเองเลยเข้าไปถ่ ายรูปและนำมาโพ สต์ในเฟ ซบุ๊กส่ วนตัวของตั วเอง

และไม่คิ ดว่าจะมีคนเข้ามาแส ดงความคิ ดเห็นชื่นชมเป็นจำนว นมาก คงจะเป็นช่วงที่ย่ างเข้าสู่ฤดูปล ายฝนต้นหน าวแล้ว

ข้อมูลmumkhao

Show More