หลุ ดพ้ นกร รม6ร าศี จากที่เหน็ ดเหนื่ อยมาแส นนาน จากนี้ไปจะสบ าย

ช าวร าศีกุมภ์

เป็นคนที่อ่ อนไห วกับความรู้สึ กง่าย ที่ผ่านมามักถูกหักหลั งจากคนที่ไว้ใจ ทำให้เกิ ดความผิ ดหวังท้อแท้

แต่เมื่อด วงดาวเคลื่อนย้ าย จะส่งผลให้คุณ กลับมายิ้มแย้ มได้อีกครั้ง จะได้พบเจอมิ ตรที่ดี มิต รแท้ ที่ช่วยสนั นสนุน

หนุนนำชีวิ ตไปในทางที่ดีขึ้น การงานที่คุณทำอยู่ จะประสบคว ามสำเร็จอย่ างแน่นอน เพี ยงแค่ตั้งใจทำมันให้ดี เห็นผลช้า

แต่ชั วร์ มีเกณฑ์จับเงิ นแสน เงิ นล้าน จากการงานที่ทำ

แต่ให้ระวังจากเ จ็บป่ วยจาก กระดูกข้อมือ และปั ญหาด้านช่องท้อง

ชาวร าศีเมถุน

มีเกณฑ์ที่จะได้เงิ นได้ทองมากกว่าคนอื่น ชี วิตจะปกติ

มีความตื่นเต้นเกิ ดขึ้น มีเกณฑ์ได้โช คลาภเกี่ยวกับคนรักและความรัก

เดี๋ยวมันจะค่อยๆ ผ่านไป สิ่งที่ดีกำลังจะผ่านเข้ามา คนที่เกิ ดในร าศีนี้ หน้าที่การงานของคุณในช่วงนี้อาจจะดูเห นื่อย

อาจจะดูหนั กมากกว่าในช่วงสั ปดาห์ที่แล้ว จะทำการใดในช่วงนี้จะประสบความสำเร็จสูงสุด สิ่งดีๆ จะปร ากฏให้พบเจอ

คนใกล้ๆ ตัว จะนำพาความเจ ริญรุ่งเรื องมาให้กับคุณ

ชาวร าศีพิจิก

มีบ าง สิ่งบ างอย่ างเข้ามาขัดขวาง นั่นเป็นเพร าะ

กร รมไม่ดีที่เร าได้ก่อเอาไว้ คุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถถ้า

คุณนำสิ่งเหล่านี้มาใช้ให้เกิ ดประโ ยชน์จะทำให้คุณเกิ ด

โช คตามคำทำนาย คนที่เกิ ดในร าศีนี้ในช่วงปลายเดือนไปแล้วมี

โอกาสได้โ ชค สิ่งดีๆ จะปร ากฏให้พบเจอ คนใกล้ๆ ตัว จะนำพาความเจริ ญรุ่ งเรืองมาให้กับคุณ

มีเกณฑ์ถูกสลากร างวัลใหญ่ ทำให้ชี วิตของคุณและคนรอบข้างสุขสบ าย

ชาวร าศีธนู

มีเกณฑ์ที่จะได้เงิ นได้ทองมากกว่าคนอื่น ชี วิตจะปกติ

มีความตื่ นเต้นเกิ ดขึ้น มีเกณฑ์ได้โช คลาภเกี่ยวกับคนรั กและความรัก

เพร าะหลังจากนี้ เรียกได้ว่าเป็นวันแห่ งมหาโช ค

จะทำการใดในช่วงนี้จะประสบความสำเร็จสูงสุด สิ่งดีๆ จะปร ากฏให้พบเจอ

คนใกล้ๆ ตัว จะนำพาความเจ ริญรุ่ งเรื องมาให้กับคุณ

คนที่เกิ ดในร าศีนี้ในช่วงปลายเดื อนไปแล้วมีโ อกาสได้โ ชค ลาภมหาศาล

จะได้ลาภยศ สิ่งดีๆ เข้ามาก่ายกองตรงหน้า มีเก ณฑ์ถูกสลากร างวัลใหญ่

ชาวร าศีกรกฎ

เป็นคนขยัน เก็บเงิ นเก่ง แต่ที่ผ่านมาคุณอยู่ในช่วงขาลง

ทำให้คุณเหนื่อยท้อแท้กับชีวิ ต แต่คุณเป็นคนที่สู้กับชี วิตไม่

ยอมอะไรง่ายๆ พย าย ามที่จะลุกต ลิดเวลาเพื่อให้ตัวเองมีชีวิ ตที่ดีขึ้น

จากนี้ไปไม่ต้องห่วง สิ่งที่คุณทำไว้มันกำลังส่งผลดีคืนคุณ

โ ชคกำลังเข้าข้างคุณแล้ว เตรี ยมตัวรับทรั พย์จนกระเป๋าฉีก

หมั่นทำบุญถือศี ลภาวนาตามที่ตั้งใจไว้ จะทำให้พบความสำเร็จเร็วขึ้น

ชาวร าศีมีน

บอบช้ำ ผิดหวังมามากกับการ ไว้ใจคน จนแทบไม่อย ากไว้ใจใคร

เจอคนไม่จริงใจมากมายเข้ามาในชี วิต ทำดีต่อไปเพร าะซัก

วันคุณจะเจอมิ ตรแท้ที่ดีเข้ามาในชี วิตด้านการเสี่ ยงโ ชค

หากคุณได้เจอคนข ายล็อ ตเต อรี่มาเร่ขา ยใกล้วัดวาอาร าม ให้ลองหยิบ

สุ่มมาสักใบ มีเกณฑ์ได้โช คหล่นทั บกับตัวเ ลข จนมีเงิ น

มีทองสร้ างฐานะให้ดีขึ้นได้ มีเกณฑ์สูงจะถูกร างวัลหลักแสน

มีเงิ นเอาไปใช้หนี้ใช้สินชี วิตจะได้ไม่ต้องติ ดค้ างใครอีก แถมมีเงิ นเหลื อเก็บก้อนโตอีกด้ วย

ข้อมูลangelmagazines

Show More