ยอ ดกฐิ นไอ้ไข่ วัดเจ ดีย์เย อะจนเจ้าอ าวาสยังต กใจ

หลั งประเพ ณีออกพร รษาในแต่ละปี แน่นอนว่าจะมีประเพ ณีการท อดก ฐิน ซึ่งจัดขึ้นภ ายใน 1 เดื อน

เรามั กจะเห็นภาพการทำบุ ญทอดกฐิ นผ่านต ามาบ้ างแล้ว และที่ วัดเ จดีย์ไ อ้ไข่ อำเภอ สิชล

จังห วัด นครศรีธร รมราช ก็ได้มีการจัดง านดังกล่าวขึ้น โดยปีนี้ย อดก ฐินเกือบ 58 ล้านบ าทเลยทีเดี ยว

ทำเอาเจ้ าอา วาสถึงกับต กใจท อดกฐิ นวัดไ อ้ไข่ ได้ประม าณ 58 ล้านบ าท เจ้าอาว าสตกใ จเพร าะได้มากเกิ นเกิ นค าด

ยอ ดกฐิ นปีนี้ กองปึกให ญ่ๆ

เย อะมากจนเจ้ าอาว าสตกใจเลยทีเดี ยว

ข้อมูลsiamstreet

Show More