โครา ชเต็ มอีกเขื่ อน เตื อนพื้ นที่ลุ่ มใกล้ลำน้ำ เตรี ยมรับมื อม วลน้ำ เร่ งขนย้ ายทรั พย์สิ นขึ้ นที่สูง

โคร าชเต็ มอีกเขื่ อน เตื อนพื้นที่ลุ่ มใก ล้ลำน้ำ เตรี ยมรับมือม วลน้ำ เร่ งขนย้ ายทรั พย์สินขึ้ นที่สูง

จากสถ านก ารณ์น้ำท่ วม ล่าสุด เพจ Korat Next Step ได้โพ สต์ข้อค วามร ะบุว่า

โคร าชเต็ มอีกเขื่ อน! เขื่ อนลำปล ายม าศ เต็ มเเล้ว มีน้ำเกิ นคว ามจุเขื่ อนที่ 102 เป อร์เ ซ็น

ระดั บน้ำทะลั กล้นสปิ ลเวย์ ลงคล องลำปล ายม าศเเล้ว เตื อนพื้นที่ลุ่มใก ล้ลำน้ำ

เตรี ยมรั บมือม วลน้ำ-เร่ งขนย้ ายทรั พย์สินขึ้นที่สูง

โพ สต์ดังกล่ าว

เป็นกำลั งใจให้กับช าวปั กธงชั ยครับ

ขอ บคุณ Korat Next Step

ข้อมูลmumkhao

Show More