ท่ากำมือ บอ กตัวต นที่แท้จริงที่ซ่ อนอยู่ของคุณได้

หากวันนี้คุณนั้นเป็นคนที่ชอบค้นหาตัวเอง และอย ากจะรู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของคุณนั้นเป็นอย่ างไร

วันนี้เราก็มีบทความเกี่ยว ท่ากำมือ บอ กตัวตนที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ของคุณได้ โดยให้คุณนั้นไป

เลือ กภาพท่ากำมือที่คุณนั้นมักจะกำอยู่บ่อย มา 1 ภาพ เมื่อเลือ กภาพได้แล้ว เราก็ไปอ่ า นคำทำนายเลยว่าแ ม่นแค่ไหนกัน

1 เอานิ้วโป้งไว้ข้างใน

สำหรับใครที่เลือ กข้ อ ง กำมือในลักษณะแบบนี้ ต้องบอ กว่าคุณเป็นคนที่ฉลาดเลยทีเดียว คุณรู้จักที่จะพูด

แต่ก็ม่ค่อยจะมีมนุ ษยสัมพั นธ์กับใครนัก การมีเพื่อนใหม่ถือเป็นเรื่องที่ย ากมากอีกเรื่องสำหรับคุณ

คนรอบข้างเองก็มักจะรู้สึกเกร็ งเมื่อต้องอยู่ใกล้ๆ คุณ

เพราะคุณเป็นคนไม่ค่อยพูด แต่อย่ างไรเ สีย ทุกคนรู้ดีว่าจริงๆ แล้ว คุณเป็นคนที่อ่อนโยน มาก

และเมื่อเวลาเกิ ดปั ญห าขึ้น คุณจะเป็นคนที่มองสาเ หตุของปั ญห าออ กและแก้มันที่ต้นเ หตุ ใครๆ

ก็ต่างเ ชื่อ การตั ดสินใจของคุณทั้งนั้น ถึงแ ม้จะเป็นคนเงียบๆ แต่คุณก็ชอบการท่องเที่ยวมาก

สิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดก็คือ ใครซักคนที่จะมาเข้าใจโดยไม่ต้องการคำอธิบ ายใดๆ

2 นิ้วโป้งอยู่ข้างบนและงอนขึ้น

คนที่เลือ กข้ อ ค การกำมือในลักษณะแบบนี้ แสดงให้เห็นว่าค่อนข้างจะเป็นคนที่เจียมเนื้อเจียมตัว

หล า ยครั้งที่คนอื่น มองว่าคุณเป็นหนอ นหนังสือ แต่ความจริงแล้วคุณคือคนรอบคอบและมีความใฝ่เรียนอยู่ในตัว

คุณต้องการจะหาคำตอบในทุกๆ เรื่องบนโลกใบนี้ ถึงแ ม้บ างเรื่องจะเป็นเรื่องที่ย ากจะทำความเข้าใจ

คุณเป็นคนมีจิตนาการค่อนข้างสูง บ างครั้งออ กจะมากไปสักนิด

3 เอานิ้วโป้งไว้ข้างบน

หากเลือ กข้ อ ข เวลากำมือแล้วคุณชอบเอานิ้วโป้งไว้ข้างบน นั่นแปลว่าคุณเป็นคนที่ตื่นตัวอยู่ตลอ ดเวลา

ชอบที่จะทำอะไรใหม่ๆ อยู่เสมอ คุณชอบที่จะหาความรู้ใหม่ๆ และชอบฝังตัวอยู่ในห้องสมุด

หรือไม่ก็หน้าทีวี ลึกๆ แล้ว คุณเป็นคนจิตใจดีและพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้คนรอบข้างเสมอ

จึงไม่แปลกใจเลยที่คุณจะเป็นคนที่มีเพื่อนฝูงมากมาย พูดได้เลยว่า คนอย่ างคุณนี่แหละที่เกิ ดมาเป็นผู้นำคน

4 เอานิ้วโป้งไว้ข้างๆ

หากเลือ กข้ อ ก คุณเป็นคนที่พูดจริงทำจริง จริงจังกับการทำอะไร มั่นใจและเห็นคุณค่ าในตัวเองมากๆ

คุณมีคติประจำใจคือ ทุกคนต่างก็เลือ กเส้นทางของตัวเอง แต่ถึงอย่ างไรคุณก็มีความกลัวที่จะตั ดสินใจผิ ดพลาด

เพราะกลัวที่จะเสี ยความมั่นใจ เพื่อนๆ มักจะคิดว่าคุณเป็นคนฉลาด จริงใจ และเด็ดเดี่ยว ใครๆ

ก็มักจะรู้สึกปลอ ดภั ยหากมีคุณอยู่ใกล้ๆ และไม่ว่าจะตั ดสินใจทำอะไรมักจะมีคนอื่นคอยสนับสนุน

ความคิดคุณอยู่เสมอลักษณะการกำมือเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่บ่งบอ กว่าคนคนนั้นเป็นคนเช่ นไร

เร ายังต้องดูปัจจัยอื่นๆ ประกอบ และดูคนให้นานๆ ก่อนตั ดสินใจว่าเขาเป็นคนเช่ นไร

ข้อมูลdeesoulmuch

Show More