กร มอุตุฯปร ะกาศเตื อนด่ วน พ ายุโซเด ลรุ นแร งที่สุด

พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพ าดผ่านภาคใต้ตอนบน ปร ะกอบกับมรสุมต ะวันตกเฉี ยงใต้

ที่พัดปกคลุ มทะเลอั นดามัน ภาคใต้ และอ่ าวไทย มีกำลังป านกลาง ในขณะที่บริเ วณคว ามกดอ ากาศสูงจาก

ปร ะเทศจี นยังคงแผ่ล งมาปกคลุ มภาคตะวันออกเฉี ยงเห นือและภาคเหนือตอนบน ลักษณะเช่ นนี้ทำให้ปร ะเทศไทยมีฝนลดน้อยลง

สำหรับคลื่ นลมบริเว ณทะเลอันด ามันและอ่ าวไ ทยตอนบนมีกำลังป านกลาง โดยทะเลอันด ามันค ลื่นสูงปร ะมาณ 2 เม ตร

ส่ว นบริเว ณที่มีฝนฟ้ าคะนองค ลื่นสูงม ากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเ รือในบริเว ณดังกล่าวเดิ นเรื อด้วยความร ะมัดร ะวังในช่วงที่มีฝนฟ้ าคะนอง

อนึ่ง พ ายุโซ นร้อน โซเ ดล (พ ายุร ะดั บ 3) บริเว ณมหาสมุ ทรแปซิ ฟิก จะเคลื่ อนผ่านปร ะเทศฟิลิ ปปิ นส์ลงสู่

ทะเ ลจีนใต้ในช่วงวันที่ 20-21 ต.ค. 63 หลังจากนั้นจะเคลื่ อนเข้าใกล้ชายฝั่งเวี ยดนามใน

ช่วงวันที่ 24-25 ต.ค. 63 และจะอ่อนกำลังลงอย่ างรวดเร็วตามลำดั บ

พย ากรณ์อากาศสำหรับปร ะเทศไทยตั้งแต่เวลา 12:00 วันนี้ ถึง 12:00 วันพรุ่งนี้

ภาคเหนือ เม ฆเป็นส่ วนมาก กับมีฝนเล็ กน้อย ร้อยละ 30 ของพื้นที่ส่ว นมากบริเว ณจังหวัดน่าน แพร่

อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์พิจิตร กำแพงเพชร สุโขทัย และตากอุณ หภูมิต่ำสุด 19-22

องศาเ ซลเซีย สอุณห ภูมิสูงสุด 27-30 องศาเ ซลเซี ยสลมตะวันออกเฉี ยงเห นือ คว ามเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมฆมาก กับมีฝนร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเว ณจังหวัดเลย หนองค าย

บึงกาฬนครพนม สกลนคร มุกดาหาร ยโสธร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานีอุณ หภูมิต่ำสุด 20-22

องศาเ ซลเซี ยสอุณ หภูมิสูงสุด 23-28 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคกลาง เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนเล็กน้อย ร้อยละ 30 ของพื้นที่ส่วนมากบริเว ณจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี

และสุพร รณบุรีอุณห ภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซี ยสอุณ หภูมิสูงสุด 28-30 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคตะวันออก เมฆมาก โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ส่วนมากบริเว ณจังหวัดชลบุรี ร ะยอง จันทบุรี

และตราดอุณ หภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซ ลเซียสอุณ หภูมิสูงสุด 30-31 องศาเซล เซี ยสลมตะวันออกเฉียงเหนือ

ความเร็ว 15-35 กม./ชม.ทะเลมีคลื่ นสูง 1-2 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองค ลื่นสูงปร ะมาณ 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่บริเว ณจังหวัดเพชรบุรี

ปร ะจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธร รมราชอุณห ภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซ ลเซี ยสอุณห ภูมิสูงสุด

30-34 องศาเซ ลเซี ยสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.ทะเลมีค ลื่นสูงปร ะมาณ 1 เมตร

บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองค ลื่นสูงปร ะมาณ 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ส่วนมากบริเว ณจังหวัดร ะนอง

พังงา และภูเก็ตอุณห ภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซ ลเซี ยส อุณห ภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซ ลเซี ยสตั้งแต่จังหวัด

ภูเก็ตขึ้นมา : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.ทะเลมีค ลื่นสูงปร ะมาณ 2 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้า

คะนองค ลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรตั้งแต่จังหวัดกร ะบี่ลงไป : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่ นสูง 1-2 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่ นสูงปร ะมาณ 2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมฆมาก กับมีฝนเล็กน้อย ร้อยละ 30 ของพื้นที่อุณห ภูมิต่ำสุด 23-24

องศาเ ซลเซี ยสอุณห ภูมิสูงสุด 28-30 องศาเซ ลเซี ยสลมตะวันออก ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

อย่ างไรก็ตาม พ ายุโซนร้อน โซเดล (พ ายุร ะดั บ 3) บริเว ณมหาสมุทรแปซิฟิก จะเคลื่อนผ่านปร ะเทศฟิลิปปินส์

ลงสู่ทะเลจีนใต้ในช่วงวันที่ 20-21 ต.ค. 63 นั้น สำหรับผลกร ะทบต่อปร ะเทศไทย

ในขณะนี้ยังคงต้องรอปร ะเมินเส้นทาง-ร ะดั บความรุ นแ รง เพิ่มเติม จึงแจ้งเตื อนเพื่อเฝ้าร ะวังต่อไป

ข้อมูลsiamnews

Show More