เม็ กเ ท็ค แมนูแฟ็ คเจ อริ่ง เปิ ดรับพนั กงาน วุฒิ ม.3 ขึ้นร ายได้ 630 บ าท/วัน

เม็ กเ ท็ค แม นูแฟ็ คเจ อริ่ง เปิ ดรับพนั กงาน วุฒิ ม.3 ขึ้นร ายได้ 630 บ าท/วัน

บริ ษัท เม็ กเท็ค แม นูแฟ็ คเจ อริ่ง คอร์ปอ เรชั่น (ประเท ศไทย) จำกัด ได้มีก ารเปิ ดรับสมั ครพนักง าน ใครสนใจสาม ารถดูร ายละเอี ยดได้ดังนี้

ตำแห น่งที่เปิ ดรับส มัคร : รับฝ่ ายผ ลิต ชาย/หญิ งและ QA (หญิ ง) มีเ ริ่มง านวันพุธนี้ 21 ตุลาคม 2563

รา ยได้เฉ ลี่ย : 630 บ าท/วัน

คุณสมบั ติของผู้ส มัคร

-ชาย/ห ญิง

-อายุ 18 ปี ขึ้นไป

-วุ ฒิการศึ กษา ม.3 ขึ้นไป

รา ยได้และสวั สดิก าร

-ค่ าแ รง 325 บ าท/วัน

-ค่ ากะ กะเช้า 50 บ าท/วัน , กะดึก 100 บ าท/วัน

-ค่ าโอที 3 ช.ม (208.93 บ าท/วัน)

-ค่ าเบี้ ยข ยัน 500 , 700 , 900 บ าท/เดือน (จ่ายทุกวันที่ 25 ของเดือนถัดไป)

-ค่ าอาหาร 20 บ าท/วัน

-รอบเงิ นเดื อน เงิ นออ กทุกวันที่ 10 และ 25 ของเดื อน

-สวั สดิการอื่นๆ ฟรี! ยูนิฟ อร์ม , ตรว จสุขภ าพฟรี , เปิ ดบัญ ชีธนาค ารฟรี

-มีร ถรับ-ส่ง

ผู้ที่หางาน สนใจสมั ครงาน สามารถสอ บถามร ายละเอี ยดเพิ่มเติมและส มัครได้ที่นี่ปทุ มธานี

นวน คร จุดที่ 1 : อยู่หลังซอยพิซซ่า บริเว ณสามแยก ตรงข้ามบอ ร์ดรับสมั ครงานขอ งนิคมฯ

-คุณอุ๊ โทร. 096-671-4704

บ างกะดี : หน้าสวนอุ ตสาหก รรมบางกะดีหน้าร้านถ่ ายรูปค่ะ

-คุณโจ้ โทร. 089-827-1770

ข้อมูล2benews

Show More