นิโ ปร เปิ ดรับสมั ครพนั กงาน วุฒิ ป.6 ขึ้นไป รา ยได้ 15,000 บ าท ไม่ร วมโอที

ดีจ้าเรามีเรื่ องราวมานำเส นอสำหรับ นว่ างงาน Nipro ได้เปิ ดรับสมัค รพนั กงาน ที่ป้ อม รปภ. หน้ าบริษัท เพื่อเข้ าทำงานที่ อ.เสนา จังหวัด

พระนค รศรีอยุธย า เราลองไปชมพร้ อมกันเลยจ้า

ตำแหน่ งที่เปิ ดรับสมั คร : พนักงานฝ่ ายผ ลิต *สามารถสมั ครด้วยตนเองที่หน้าบริ ษัทฯ ทุกวันไม่เ ว้นวันห ยุด*

รา ยได้เฉ ลี่ยรวมม ากกว่า 15,000 บ าท/เดื อน

คุณสม บัติของผู้สมั คร

-ห ญิง อายุ 18 – 40 ปี

-วุ ฒิการศึ กษา ป.6 ขึ้นไป

-สามา รถทำง านในเ ขต Cleanroom ได้

-สาม ารถทำง านเป็นก ะได้

สวั สดิการ

-ค่ ากะกล างคืน

-ชุดพนั กงาน

-รถ รับ-ส่ง

-ข้ าวฟรี

-ค่ ากะพิเ ศษ

-เบี้ ยขยั นสูงสุด 900 บ าท

-ค่ ารักษ าพย าบ าลปีละ 5,000 บ าท

-โบนั สปร ะจำปี

-กอ งทุนสำร องเลี้ ยงชีพ

ท่า นใดสนใจหางา นสมั ครงานสาม ารถเข้าสมั ครได้ที่

หน้าบ ริษัท นิโ ปร (ประเท ศไทย) จำกัด สำนักง านใหญ่ เล ขที่ 10/2 หมู่ 8 ต.บ างนมโค อ.เสนา จ.พระนค รศรี อยุธย า 13110

โทร 035-201-618

ข้อมูล2benews

Show More