ทางเลื อกใหม่ กู้ได้ 30,000 บ าท เงิ นเดื อน 8000 ติ ดแบล็ คลิ สก็กู้ได้

เรียกว่าเป้นอีกหนึ่งแอพกู้เงิ นดีๆ สำหรับคนที่กู้ที่ไหรก็ไม่ผ่าน เพราะตอนนี้ ช้างไทยเ งินกู้ ติดแบ ล็คลิ สกู้ได้ เงิ นเดือน 8000 อนุมัติกู้ได้ 30,000

สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม จาก “ช้างไทยเงิ นกู้” เปิ ดให้ผู้ที่ติดบูโรหรือติดแ บล็ค ลิส สามารถขอยื่นกู้

สินเชื่ อเ งินให้กู้ยื ม ได้ โดยมีวงเ งิน สินเงิ นให้กู้ยื ม ได้ตั้งแต่ 8,000 – 30,000 บ าท

หรือถ้าไม่ติดบูโรก็สามารถยื่นกู้ ยื มเ งิน ได้ถึง 1 แสนบ าทเลยทีเดียวช้างไทยเงิ นกู้ ปล่อย

สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม มีเงิ นวง เงิ นกู้ยื ม ตั้งแต่ 8,000 – 100,000 บ าท ปล่อยกู้แบบพิโกไฟแนนซ์

ภายใต้อัตราดอกเบี้ยที่กฎหมายกำหนดโดยอนุมัติให้ สินเ ชื่อเงิ นให้กู้ยื ม สูงสุดถึง 30,000 บ าท สำหรับ

ผู้กู้ที่ไม่มีเอกสารเครดิตบูโร หรือติดแ บล็คลิ ส ส่วนถ้าในขณะที่ถ้าต้องการกู้เกิน 3 หมื่นบ าท

ช้างไทยเงิ นกู้จะให้ขอเครดิตบูโรมาด้วย (เครดิตบูโรต้องไม่มีประวัติว่าค้ างชำระ)

ดอกเบี้ย สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม ช้างไทยเงิ นกู้

ช้างไทยเงิ นกู้มีการคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่ากู้นายทุนเงิ นกู้นอกระบบ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยดังนี้

กู้เ งินไม่เกิน 50,000 บ าทแรก คิดดอกเบี้ยไม่เกิน 3% ต่อเดือน

กู้เงิ นส่วนที่เกิน 50,000 – 100,000 บ าท คิดดอกเบี้ยไม่เกิน 2.33% ต่อเดือน

กู้เงิ นส่วนที่เกิน 100,000 บ าท คิดดอกเบี้ยไม่เกิน 1.25% ต่อเดือน

คิดอัตราดอกเบี้ยแบบต้นลด ดอกลด และเมื่อผ่อนครบ 6 เดือน สามารถขอกู้เพิ่มได้อีกด้วย

ความน่าเชื่ อถือ และ กี่วันถึง อนุมัติวงเ งิน สินเ ชื่อเงิ นให้กู้ยื ม ช้างไทยเงิ นกู้

การพิจารณา สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและการพิจารณาของบริษัท

ใช้เวลาอนุมัติประมาณ 5-7 วันหลังจากได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน โดยช้างไทยเงิ นกู้นี้ได้รับใบ

อนุญาตพิโกไฟแนนซ์และพิโกพลัสจากกระทรวงการคลัง ปลอดภั ยแน่นอนจ้า

ซึ่งช้างไทยเงิ นกู้ได้ระบุไว้ชัดเจนในสื่อประชาสัมพันธ์ว่า ไม่มีนโยบ ายเรียกเก็บค่ าใช้จ่ายใดๆ

ก่อนโอนเงิ นกู้ และเงิ นกู้ที่ได้ก็จะเป็นเ งินเต็มจำนวนด้วย

สมัคร สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม ช้างไทยเงิ นกู้ ยังไง

-เป็นพนักงานเงิ นเดือน อายุ 20-50 และทำงานในที่ปัจจุบันมาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

-มีร ายได้ค่ าจ้างมากกว่า 8,000 บ าท

-ทำงานหรือมีที่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพ สมุทรสาครหรือสงขลา

-ต้องรับเงิ นค่ าจ้างผ่านบัญชีธนาค ารกสิกร กรุงเทพ กรุงไทย กรุงศรี SCB ทหารไทย หรือธนชาต เพื่อหักเงิ นจากบัญชีเงิ นเดือนมาจ่ายค่ างวด

-บุคคลค้ำประกัน 1 คน

โทรสอบถามร ายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานใหญ่ โทร 02 298 0345

กรุงเทพ โทร 065 929 0727

ลาดกระบัง โทร 065 929 0729

สมุทรสาคร โทร 065 729 1359

สงขลา โทร 063 227 1383

หรือเฟสบุคสอบถามได้ที่ เพจ : ช้างไทย เงิ นกู้ ทั้งนี้ช้างไทยเงิ นกู้แจ้งว่าจะต้องจ่ายค่ างวดให้ครบตามกำหนด

เพื่อไม่ให้ถูกดำเนินคดีอาญา (เพราะใช้หลักประกันเป็นบัญชีเ งินฝากธนาค ารมาจดทะเบี ยน)

ข้อมูลnicezerrr

Show More