ย้ำเงื่ อนไขสำคั ญ โคร งการคนละค รึ่ง ก่อนรับสิ ทธิ์ เงิ น3000บ าท

ย้ำเงื่ อนไขสำคัญ ก่อนล งทะเบี ยน “คนละค รึ่ง” เพื่อรับสิ ทธิ์เงิ น3,000บ าท

หากไม่ใช้สิ ทธิ์ภายใน 14 วัน จะถูกตั ดสิ ทธิ์ทันที

โครงการ “คนละค รึ่ง” มีวัตถุประส งค์เพื่อฟื้ นฟูเศร ษฐกิจระดั บฐ านราก สำหรับผู้ประกอบการรา ยย่ อยโดยเฉพ าะกลุ่มห าบเร่

แผ งล อย เพื่อให้มีรา ยได้จากการข ายสินค้ าเพิ่มขึ้น โดยภ าครั ฐร่วมจ่ายค่ าอาหาร เครื่ องดื่ม

และสินค้ าทั่วไปผ่านฝ่ายของผู้ซื้ อร้อยละ 50 โดยไม่เ กิน 150 บ าทต่อคนต่อวัน

หรือไม่เ กิน 3,000 บ าท ต่อคนตลอดระ ยะเวลาโค รงการ เป็นวงเ งินรวม 30,000 ล้านบ าท

ล่ าสุด นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษ กประจำสำนักนายกรั ฐมนตรี เปิ ดเผยว่า

ตั้งแต่ที่ได้เริ่มให้ร้านค้ าเริ่ มลงทะเบี ยนได้ในวันที่ 1 ต.ค. 2563 เป็นต้นมา ล่ าสุด ณ วันที่ 6 ต.ค. 2563

มีร้านค้ าลงทะเบี ยนทั้งหมดแล้ว 210,010 ร้าน แบ่ งเป็นร้านค้ าที่ลงท ะเบี ยนที่สำเร็จแล้ว 152,795 ร้าน

โดยส่วนที่เหลื ออยู่ในระห ว่างการตร วจสอบ กิจการที่ลงท ะเบี ยนสำเร็จแบ่งอ อกเป็นกิ จการที่มีหน้ าร้าน 127,852 ร้าน

และหาบเ ร่แผ งลอย 24,943 ร้าน ประเภ ทของร้ านค้ าที่ลงทะเบี ยนสำเร็จส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารและเครื่ องดื่ม

จำนวน 90,052 ร้าน ส่วนร้ านธงฟ้า 41,331 ร้าน ร้าน OTOP 4,991 ร้าน และเป็นร้ านค้ าทั่วไป 16,421 ร้าน

อย่ างไรก็ตาม ประชาช นทั่วไปสามารถลงท ะเบี ยนรั บสิ ทธิ์ได้ที่ www.คนละค รึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 2563

เป็นต้นไป และรอรับ SMS ยืนยัน โดยจะเริ่มใช้สิ ทธิ์ใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค. 2563 เป็นต้นไปจนถึง 31 ธ.ค. 2563

และหากไม่ใช้สิ ทธิ์ภายใน 14 วัน จะถูกตั ดสิ ทธิ์ทันที โดยโครงการคนละค รึ่งนี้ รั ฐบ าลจะช่ วยจ่าย 50%

แต่ไม่เกิน 150 บ าทต่อวันต่อคน รวมไม่เ กิน 3,000 บ าทต่อคนตลอดโค รงการ สำหรับประชาช นคนไท ยอายุ 18 ปีขึ้นไป

ไม่เป็นผู้ถือบั ตรสวัสดิก ารแห่งรั ฐ ซึ่งสามารถนำไปใช้จ่ายซื้ ออาหาร เครื่ องดื่ม และสินค้ าทั่วไป

โดยไม่รวมถึงสล ากกินแ บ่ง เครื่องดื่ มแอลกอ ฮอล์ ย าสูบ และบริการต่างๆ

คุณส มบัติผู้ล งทะเบี ยนรับสิ ทธิ์

มีบั ตรประจำตัวป ระชาช น และเป็นบุค คลสัญ ชาติไทย

อายุตั้งแต่ 18 ปี บริ บูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบี ยน

ลงท ะเบี ยนผ่านเว็ บไซต์ www.คนละค รึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 2563 เวลา 06.00 น. – 23.00 น.

ต้องไม่ใช่ผู้ถือบั ตรสวัสดิ การแห่งรั ฐ

จำกัดจำนวนไม่เกิน 10 ล้านคน หรือจนกว่าสิ ทธิ์จะห มด

วิธีการเข้าร่วมโครงการและการใช้สิ ทธิ์สำหรับประชาช น

1. ลงทะเบี ยนเข้าร่วมโค รงการผ่าน www.คนละครึ่ง.com

2. ได้รับ sms แจ้งผลการล งทะเบี ยนสำเ ร็จ

3. ดา วน์โหลด + ติดตั้ง และยืนยันตัวตนบน App เป๋าตัง ซึ่งเป็น App หลักในการใช้จ่าย

4. ได้รับสิ ทธิ์คนละค รึ่ง 150 บ าท/วัน ทุก 06.00 น.

5. เติ มเงิ นเข้า G-Wallet และใช้จ่ ายในร้านค้ าที่เข้าร่วมโคร งการ

6. เข้า App เป๋ าตัง และกดสแ กน QR ร้านค้ าถุงเ งิน

7. เสร็ จสิ้นการชำ ระเงิ น.

ข้อมูลphurlenlen.

Show More